Mötet gick emot styrelsen

DHR ska se över stadgarna och bredda inriktningen på medlemsskapet till mer än nedsatt rörelseförmåga.

Personer sitter med gula lappar på pinnar som de lyfter i luften när de röstar.
Förbundsstyrelsen gick på ett nederlag när mötet röstade för motionen från Sydsverige.

Med röstsiffrorna 26 mot 23 valde förbundsmötet att anta motionen från DHR i Sydsverige som vill se över stadgarna i syfte att bredda inriktningen på medlemskap och förtroendeuppdrag till mer än rörelsehinder.
– Det är självklart att självupplevda erfarenheter av funktionsnedsättning ska vara grunden, ingen ifrågasätter detta, men i det arbetet kan personer med funktionsnedsättning också behöva stöd från närstående och andra som kommer i kontakt med funktionsnedsatta, sa Bengt Silverstrand, ordförande i DHR Skåne och en av de som står bakom motionen.
Motionärerna lyfte fram behovet av att DHR kan locka nya medlemmar och att det är svårt att rekrytera personer som har nedsatt rörelseförmåga till styrelser och förtroendeuppdrag. Många som själva har nedsatt rörelseförmåga orkar inte heller ta förtroendeuppdrag, menade de.
En breddning av medlemsunderlaget för organisationen kan vara ett sätt att möta problem med minskade medlemsantal och försämrad ekonomi, menade ombudet Leif Eskelid.
– Att stadgarna slår fast att ändamålet med distriktet är att medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande i styrelser och andra beslutande organ kanske inte är så himla positivt att läsa för nya medlemmar.
Förbundsstyrelsen, som ville avslå motionen, argumenterade för att dagens stadgar gör det möjligt för alla att bli medlemmar i DHR och att det inte finns några tvingande krav på att förtroendevalda i avdelningar och distrikt måste ha nedsatt rörelseförmåga.
Förbundsordförade  Rasmus Isaksson menade att stadgarnas skrivningar om att personer med nedsatt rörelseförmåga bör vara i majoritet ska finnas kvar.
– Människor med nedsatt rörelseförmåga ska representera oss själva. Det är den egna erfarenheten av att ha nedsatt reseförmåga som ska vara kärnan i DHR och ska vara drivkraften i vår påverkansarbete.
Han varnade också för att DHRs trovärdighet raseras om organisationen ska bredda sin rekryteringsbas till andra områden.
– Vi riskerar att tappa samarbetet med andra förbund där den egna erfarenheten inte är kontroversiell.
 
Efter beslutet har förbundsmötet ajournerats till 14:30 på begäran från förbundsstyrelsen.
Artikeln uppdateras.
 
 
Motionen från DHR i Sydsverige har varit föremål för debatt inför förbundsmötet. Du kan läsa debatten här:
»Låt inte DHR backa in i framtiden«
»Självklart att vi för vår egen talan«
»Vi värnar om DHRs framtid«
»Förlegade idéer som strävar bakåt«

1 svar på ”Mötet gick emot styrelsen”

Kommentarer är stängda.