Många invändningar mot regeringens stoppförslag

Det är inte alla som fullt ut omfamnar regeringens förslag att tillfälligt stoppa tvårsomprövningarna för personlig assistans. Flera remissinstanser menar att förslaget är otillräckligt.

Det är inte alla som fullt ut omfamnar regeringens förslag att tillfälligt stoppa tvårsomprövningarna för personlig assistans. Flera remissinstanser menar att förslaget är otillräckligt.
I mitten av november meddelade barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) att regeringen lägger fram förslag för att snabbt återställa reglerna om väntetid och beredskap inom den personliga assistansen. Samtidigt lovade hon ett tillfälligt stopp för tvåårsomprövningar av assistansersättning tills dess att den pågående LSS-utredningen är avslutad.
De konkreta lagförslagen har nu varit på remiss och visar att det finns ett brett stöd för att insatser görs. Men flera remissinstanser menar att regeringens lagändringar inte är tillräckliga för att lösa de problem som finns.
Sveriges kommuner och landstig (SKL) anser att effekten av att tvåårsomprövningarna tas bort troligen blir liten. Det hjälper inte dem siom redan fått sin assistansersättning neddragen på grund av domar från 2015 och tidigare och det får ingen som helst verkan för dem som drabbas av en olycka idag eller för de barn som föds med en funktionsnedsättning i morgon, skriver SKL.
Inte heller hjälper det kommunerna som redan har fått ökade kostnader på grund av förändringarna i praxis, menar SKL, och efterlyser mer pengar från staten.
Bland funktionshinderorganisationerna möts förslaget med blandad entusiasm. Intressegruppen för assistansberättigade (Ifa) vill liksom samarbetsorganet Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) att stoppet för tvåårsomprövningar blir till en permanent lösning.
Hårdast kritik kommer från Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) som reagerar starkt mot att Försäkringskassan även i fortsättningen ska få göra en fullständig omprövning när det uppstår väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade. RBU menar att detta kommer att drabba många barn och ungdomar vid till exempel byte av skola eller när fritidsaktiviteter förändras.
»Att sådana yttre omständigheter enligt förslaget ska leda till en fullständig omprövning av rätten till assistansersättning är inte bara otillständigt, det är dessutom helt inkonsekvent och ologiskt«, skriver RBU.
Istället vill organisationen att bara de assistansinsatser som är kopplade till de ändrade förhållandena ska omprövas av Försäkringskassan.
Även DHR vill att regeringen klargör vad som menas med väsentligt ändrade förhållanden. Utan en tydlig definition finns en risk att Försäkringskassans bedömning blir godtycklig, menar organisationen.
Den delen av regeringsförslag som syftar till att återställa reglerna för väntetid och beredskap till den tolkning som gällde före sommarens dom från högsta fövaltningsdomstolen får generellt ett mer positivt mottagande. Ifa efterlyser dock bättre ersättning för väntetid, ett krav som även förs fram av Funktionsrätt Sverige.
Ifa är samtidigt kritisk till att tid mellan insatser bara beviljas för aktiviteter utanför hemmet. Samma regler borde gälla även om den assistansberättigade är hemma, menar Ifa.
»Assistansbehov är ofta inte förutsägbara när de uppstår i tid, men assistenten måste finnas på plats, när behovet uppstår«, skriver Ifa.