Få tillgänglighetsmål uppnås i tid

Arbetet med ökad tillgänglighet går långsamt och mycket få delmål kommer att uppnås till avstämningen nästa år. Myndigheten för delaktighet uppmanar till uthållighet.

Arbetet med ökad tillgänglighet går långsamt och mycket få delmål kommer att uppnås till avstämningen nästa år. Myndigheten för delaktighet uppmanar till uthållighet.
Sedan 2011 har regeringens strategi för förverkligandet av funktionshinderpolitiken syftat till att styra upp statens arbete med tillgänglighet och delaktighet. 22 myndigheter med ansvar för olika politikområden är särskilt utvalda att förbättra utvecklingen inom sina områden. Arbetet följs upp årligen med målsättningen att nå ett antal specifika delmål till 2016, alltså nästa år. Tillsammans med återkommande uppföljningar av kommunernas arbete och andra undersökningar inom området ska Myndigheten för delaktighet (MFD) varje år göra en sammanställning av utvecklingen.
När MFD idag släpper lägesrapporten för 2015 konstaterar man att mycket få av myndigheternas delmål som har möjlighet att uppfyllas inom den här strategiperioden. Arbetet med att förbättra tillgänglighet och andra förutsättningar för delaktighet går visserligen framåt, men farten är fortfarande för låg. Det kommer att ta tid innan vi kan se några tydliga resultat av det pågående arbetet och myndigheten manar till uthållighet och långsiktighet i arbetet.
Fortfarande finns avgörande hinder för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor ta del av samhällslivet. Inte minst finns stora problem på arbetsmarknaden. Sysselsättning är fortsatt låg bland de som har nedsatt arbetsförmåga även om den har ökat något sedan bottennoteringen 2008.
MFD håller också fram att den upplevda hälsan är betydligt sämre bland personer med funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt och pekar på orsakssmabanden mellan arbetslöshet, dålig ekonomi, utanförskap och dålig hälsa.
När det gäller fysisk tillgänglighet går utvecklingen sakta mot det bättre. MFD lyfter fram att fler myndigheter har inventerat och åtgärdat hinder i sina lokaler och att kollektivtrafiken utökas med några fler tillgängliga hållplatser och fordon per år.
Samtidigt pekar man på kommunernas bristfälliga arbete med att utöva tillsyn av tillgängligheten. Var sjätte kommun utför aldrig tillsyn på området, varken när det gäller kommunala eller privata aktörer.
Skolan är ett annat problemområde där det bland annat finns problem med att elever inte får det stöd de behöver och lokaler som fortfarande inte är tillgängliga för alla.
Sammantaget bedömer MFD att det kommer ta tid innan arbetet visar resultat. Av myndigheternas delmål är det bara 12 procent som bedöms vara uppfyllda när strategiperioden löper ut nästa år.