Få kommuner jobbar med enkelt avhjälpta hinder

Kommunernas arbete med att få bort enkelt avhjälpta hinder är lågprioriterat. Nu höjs krav på tydligare lagstiftning.

Kommunernas arbete med att få bort enkelt avhjälpta hinder är lågprioriterat. Nu höjs krav på tydligare lagstiftning.
I 14 år har det funnits krav i lagen på att enkelt avhjälpta hinder ska bort från lokaler dit allmänheten har tillträde och från allmänna platser. Ansvaret att följa upp att detta sker ligger hos landets kommuner. Det är hit som allmänheten kan anmäla enkelt avhjälpta hinder. Det är också kommunen som kan fatta beslut om åtgärdsföreläggande om att ett enkelt avhjälpt hinder ska tas bort.
Frågan är dock lågt prioriterad hos landets kommuner, visar en enkät som landets länsstyrelser har gjort och som sammanställts av Boverket.
Trots att lagen har funnits mer än ett decennium är det bara en av sex kommuner som vid något tillfälle har fattat beslut om ett åtgärdsföreläggande om ett enkelt avhjälpt hinder. I de flesta fall handlar det dessutom bara om några fåtal beslut även om det finns undantag.
80 procent av kommunerna svarar att de aldrig har fattat beslut om krav på åtgärder.
En något mer populär syssla hos kommunerna är att inventera enkelt avhjälpta hinder. Men även om en majoritet av kommunerna säger att de inventerat hinder i lokaler och allmänna platser så är det bara 21 byggnadsnämnder som svarar att de har tagit fram en plan för hur och när hindren ska tas bort.
Att arbetet med de enkelt avhjälpta hindren går långsamt förklarar de flesta kommuner med att de inte har tillräckliga resurser eller inte hinner med allt de ska göra. Boverket och länsstyrelserna anser nu att en ändring av reglerna måste över vägas.
Bland annat vill man utreda om det bör införas krav på tillsynsplaner för byggnadsnämnderna, om reglerna för vad som är ett enkelt avhjälpt hinder bör förtydligas eller om det ska införas en omvänd bevisbörda för om ett hinder är enkelt avhjälpt eller inte.
Myndigheterna vill också utreda om organisationer som företräder funktionshindrade ska få rätt att överklaga byggnadsnämndernas beslut om att ingripa eller inte ingripa i ett tillsynsärende.
Totalt har 215 av landets 290 kommuner har besvarat enkäten.