Ytterligare utredning om ny MR-institution

Frågan om en svensk MR-institution för mänskliga rättigheter har i många år bollats fram och tillbaka i politiken. Nu tillsätter regeringen en ny utredning.

Efter år av olika turer tillsätter regeringen en ny utredning om hur Sverige ska få en MR-institution som uppfyller FNs parisprinciper.
Det har gått drygt nio år sedan Sverige tillträdde FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Enligt konventionen ska Sverige inrätta en oberoende institution som bland annat ska granska och övervaka hur regering, myndigheter och kommuner och landsting lever upp till Sveriges internationella åtagande och säkerställer de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Kravet på oberoende innebär att regeringen inte får ha ett styrande inflytande över granskningen. Oberoendet regleras av FNs så kallade Parisprinciper.
Frågan om hur en svensk MR-institution ska bli verklighet har blivit en långdragen historia. Redan 2010 berörde delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige frågan och sedan dess har den bollats runt i politiken. Så sent som förra året kom riksdagens konstitutionsutskott fram till att institutionen inte bör placeras under riksdagen och skickade frågan tillbaka till regeringen som nu tillsätter en ny utredning i ämnet.
En utredare ska fram till sommaren jobba fram ett förslag på hur en MR-institution kan utformas för att uppfylla Parisprinciperna och samtidigt rymmas inom den svenska lagstifningen. Enligt utredningsdirektiven ska den nya institutionen placeras vid en redan befintlig institution.
Utredaren ska även lämna förslag på hur institutionen ska kunna främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Utredningen som görs av Rädda barnens ordförande Lise Bergh ska vara klar 31 juli.