Oklart läge för ny MR-institution

Framtiden för en svensk institution om mänskliga rättigheter är fortsatt oklar. Nu bollar riksdagen tillbaka frågan till regeringen.

Riksdagshuset
(Foto: riksdagen)

Framtiden för en svensk institution om mänskliga rättigheter är fortsatt oklar. Nu bollar riksdagen tillbaka frågan till regeringen.
Sedan förra året har riksdagens konstitutionsutskott jobbat med frågan om hur en nationell institution kan bli verklighet. Alternativen har varit att bilda en ny myndighet under riksdagen eller att knyta den nya institutionen till någon av riksdagens befintliga myndigheter.
Nu skickar dock konstitutionsutskottet tillbaka frågan till regeringen. Ett enigt utskott säger nej till att inrätta institutionen under riksdagen och man anser att andra alternativ behöver utredas mer.
Enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska Sverige inrätta en oberoende institution som bland annat ska granska och övervaka hur regering, myndigheter och kommuner och landsting lever upp till Sveriges internationella åtagande och säkerställer de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Hur en nationell institution för mänskliga rättigheter ska utformas regleras i FNs så kallade Parisprinciper. Dessa slår bland annat fast att institutionen ska vara oberoende från den exekutiva makten som i Sverige utgörs av regeringen. Konstitutionsutskottet tycker visserligen att Sverige bör ha en institution som uppfyller Parisprinciperna, men man anser att samtidigt att det bör analyseras vilka krav som principerna verkligen ställer. Utskottet tycker också att det bör utredas hur de befintliga myndigheter som Justitieombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen, tillsammans uppfyller Parisprinciperna.