Trålar brett inför ny strategi

I arbetet inför en ny funktionshinderpolitisk strategi öppnar Myndigheten för delaktighet förslagslådan på vid gavel. Alla som vill får tycka till om hur delaktigheten kan öka och styrningen blir mer effektiv.

I arbetet inför en ny funktionshinderpolitisk strategi öppnar Myndigheten för delaktighet förslagslådan på vid gavel. Alla som vill får tycka till om hur delaktigheten kan öka och styrningen blir mer effektiv.
– Vi vill öppna brett för att få en så bred och nyanserad bild som omöjligt, så att vi inte missar någonting, säger Magnus Lagercrantz, projektledare på Myndigheten för delaktighet (MFD).
Han leder myndighetens arbete med att ta fram förslag på hur den framtida funktionshinderpolitiken kan bli mer systematisk och effektivare. Uppdraget kommer från regeringen som vill ha underlag till den nya strategi som ska gälla från 2017.
MFDs arbete ska vara klart till sommaren och hittills har fokus legat på att samla in kunskap och synpunkter kring hur politiken kan utformas för att bli effektivare och mer systematisk.
– Vi hämtar in underlag från väldigt många olika aktörer inom funktionshinderpolitiken. Vi riktar skriftligt underlag till alla de strategiska myndigheterna för att de ska få komma med synpunkter och vi kommer även att gå ut till varje enskilt funktionshinderförbund och be om synpunkter, säger Magnus Lagercrantz.
Ett mål är att synliggöra olika perspektiv på politiken. Funktionshinderområdet är mångfacetterat och behoven och erfarenheterna ser olika ut.
– Vi vill fånga de specifika frågorna som är viktiga för respektive funktionshinderförbund, kommun eller myndighet. Det tvärsektoriella gör ju att olika sektorer ser olika potentiella funktionshinder, säger Magnus Lagercrantz.
Under de kommande veckorna genomför myndigheten dessutom ett antal workshopar där man samlar företrädare för myndigheter, organisationer samt kommuner, landsting och regioner för att diskutera den framtida politiken utifrån olika teman som styrning, rättssäkerhet och ”rätt från början”, som handlar om universell utformning.
Men insamlingen av förslag och åsikter blir bredare än så. Fram till årsskiftet kan alla som vill lämna sina synpunkter på den framtida politiken. Via ett frågeformulär på myndighetens webbsida vill MFD få in idéer och tankar om hur delaktigheten för personer med funktionsnedsättning kan öka och hur styrningen och organisation av den praktiska politiken kan förbättras.
– Det finns en mängd olika aktörer inom funktionshinderpolitiken som kan ha inspel och synpunkter som är väldigt värdefulla. Det kan handla om enskilda kommmuner, landsting och regioner eller företag och branscher som är relevanta, som arkitektbranschen. Det finns en massa kompetens hos aktörer utanför sfären av offentliga aktörer som vi oftast talar med när det gäller funktionshinderpolitiken, säger Magnus Lagercrantz.
Frågeformuläret är allmänt hållet med öppna frågor om hur delaktigheten kan öka eller hur politiken behöver organiseras.
– Vi har hållit frågorna breda för att de ska kunna passa en arkitekthögskola, en kommun eller en enskild forskare, säger Magnus Lagercrantz.
Arbetet med att analysera den insamlade informationen påbörjas efter årskiftet. Därefter ska utredarna formulera förslag som regeringen kan bygga nästa strategi för funktionshinderspolitiken på.
Här finns frågorna som MFD vill ha svar på