Så ska kommunerna upplysas om FN-konventionen

Ingen kommer undan när staten, sex år efter att FN-konventionen ratificerades, ska informera Sverige om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ingen kommer undan när staten, sex år efter att FN-konventionen ratificerades, ska informera Sverige om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I början av april beslutade regeringen om en ny kommunikationssatsning för att motverka diskriminering genom att öka kunskap och medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men det är först nu som detaljerna i uppdraget står klara.
Ansatsen är bred. Kunskap och medvetande ska höjas hos allmänheten och en mängs specifia målgrupper inklusive personer med funktionsnedsättning.
Kommuner, landsting och andra lokala myndigheter är en betydande del av målgruppen för den nya informationskampanjen. Regeringen listar flera områden där kommuner och landsting behöver veta mer om vilka rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Man nämner fysisk planering, kollektivtrafik och inte minst förskola och skola som verksamheter dit kunskapens ljus behöver tränga in.
”Det är av stor vikt att information om barn och ungas rättigheter enligt konventionen kommuniceras med såväl kommunala som enskilda huvudmän för förskola och skola”, skriver regeringen i uppdraget.
Information ska även riktas mot näringslivet. Dels för att företagen ska bli bättre på att göra sina arbetsplatser och lokaler tillgängliga för både anställda och kunder, men de ska även informeras i egenskap av arbetsgivare. Bland annat ska de få veta hur personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetslivet på lika villkor. En kunskap som även ska förmedlas till offentliga arbetsgivare.
En del av uppdraget blir att sprida kunskap om de nya bestämmelserna om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering som infördes vid årsskiftet. Med ökad kunskap i samhället ökar förutsättningarna för att skäliga åtgärder vidtas för att undanröja hinder, hoppas regeringen.
Ansvaret för informationskampanjen ges till Myndigheten för delaktighet med understöd av Diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen. Sammanlagt vill regeringen avsätta 5,5 miljoner kronor till uppdraget som ska pågå till 2017.