Regeringen tillsätter stor översyn av Samhall

Efter kritiken mot Samhall ska en utredning se över hur det statliga bolaget ska kunna erbjuda utvecklande arbete åt personer med funktionsnedsättning.

Utredningen ska bland annat kartlägga Samhalls målgrupp och analysera vilka stödbehov som finns inom denna. Likaså ska de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning hos Samhall ses över. 

Syftet är att säkerställa att Samhall når rätt individer och och att verksamheten hos det statliga företaget utformas så att de anställda får bästa möjliga stöd, skriver regeringen. 

Vid behov ska utredningen även föreslå förändringar i statens styrning av Samhall. 

Samhall har genom åren fått mycket kritik från olika håll. Så sent som i somras riktade Riksrevisionen stark kritik mot bolaget och regeringens styrning av verksamheten. Riksvisionen menade att Samhall brister när det kommer till att skapa anpassade och utvecklade arbeten för sina anställda. Bolagets fokus på lokalvård minskar dessutom möjligheterna att anpassa arbetsuppgifter till de anställdas behov och förutsättningar, ansåg Riksrevisionen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Problemen är en effekt av att regeringens styrning av Samhall har lagt tyngdpunkten på affärsmässighet och ekonomisk utveckling.  

Den nya utredningen ska därför se över om Samhall erbjuder meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen. Den ska även undersöka om det finns behov av kompletterande insatser, före eller under en anställning hos Samhall, för att öka förutsättningarna för individer att gå vidare till andra arbetsgivare. Här ska utredningen se över om idéburna aktörer kan bidra. 

Samhall har även kritiserats från näringslivhåll för att dumpa priser på marknaden med hjälp av statliga bidrag. Här ska utredningen analysera om transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen till Samhall kan utvecklas.

Arbetsmarknadsminister Johan Persson (L) öppnar även för att ersättningen till Samhall kan bli mer individanpassad. 

Utredare av Samhall blir riksdagsledamoten Malin Danielsson (L). Utredningen ska var klar 24 mars 2025. 

Samhall

Statligt bolag som ska erbjuda utvecklande arbete till personer med funktionsnedsättning som på grund av nedsatt arbetsförmåga står långt i från arbetsmarknaden. Verksamheten ska vara affärsmässig men får samtidigt statsbidrag i form av merkostnadsersättning för att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. 

De anställda hänvisas till Samhall från Arbetsförmedlingen. Minst hälften av de anställda ska komma från någon av de grupper som är prioriterade. 

Prioriterade grupper:

  • personer med psykisk funktionsnedsättning 
  • personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga 
  • personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning 
  • personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan