Ny funktionshinderpolitik får vänta

Regeringen lovar nya kartläggningar och analyser men har få konkreta förändringsförslag i budgeten.

Regeringen lovar nya kartläggningar och analyser men har få konkreta förändringsförslag i budgetpropositionen.
När Stefan Löfven för snart tre veckor sedan levererade sin regeringsförklaring i riksdagen fick funktionshinderpolitiken oväntat stort utrymme. Statsministern utlovade ökad likvärdighet i hjälpmedelsförsörjningen, ett utvidgat skydd mot diskriminering till följd av bristande tillgänglighet och reformer av arbetsmarknadspolitiken.
När hans regering i dag levererar sitt första budgetförslag formuleringarna från regeringsförklaringen fortfarande bara löften. Arbetet med att ta fram ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel ska inledas och man lovar att se över hur diskriminerinsgskyddet kan stärkas ytterligare .
På arbetsmarknadsområdet är de stora förändringarna en så kallad 90-dagargaranti för ungdomar som innebär att ingen ung person ska behöva vara arbetslös längre än nittio dagar innan hen erbjuds ett jobb eller utbildning. Garantin gäller även unga med funktionsnedsättning.
Samtidigt aviserar regeringen att man vill avskaffa fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin och som ett första steg sänker man ersättningen till anordnarna. Istället inför regeringen så kallade extratjänster inom offentlig verksamhet.
På att -göra listan för regeringen upp en avsikt att undersöka genomförandet av förslagen från Funkautredningen och titta på möjligheterna att införa flexjobb. Man aviserar också offentliga arbetsgivare bör ta ett större ansvar. Bland annat vill man försöka få ett bättre utfall av det statliga praktikantprogrammet.
Arbetet med att följa upp och utvärdera arbetet mot de funktionshinderpolitiska målen fortsätter inom befintliga ramar. Arbetet bör förvisso fördjupas och utvecklas, anser regeringen och nämner särskilt utbildning, tillgänglighet och delaktighet för barn med funktionsnedsättningar som exempel
Dessutom vill man lyfta in ett tydligare jämställdhetsperspektiv i systemet för uppföljningen.
Myndigheten för delaktighet får se sitt anslag öka rejält under nästa år. Från en nivå på 39 miljoner kronor för 2014 kan myndigheten nästa år räkna in 53 miljoner i anslag.
Statsbidraget till funktionshinderrörelsen, som varit oförändrat sedan 2008, höjs dock inte alls. Detta trots att regeringen konstaterar att bidraget har urholkats. Både till följd av kostnadsökningar och av att antalet organisationer som delar på kakan har vuxit från 56 till 65.
Som ett led i arbetet med att ta fram ett nationellt regelverk för hjälpmedel ska Socialstyrelsen kartlägga hur tillgång till hjälpmedel och regler och avgifter ser ut på olika håll i landet.
”Kartläggningen bör även omfatta användningen av hjälpmedel inom olika delar av vården och omsorgen samt barns till- gång till hjälpmedel”, skriver regeringen.
Den borgerliga regeringens reform med Fritt val av hjälpmedel läggs delvis på is till dess att en mer genomgripande analys av dess konsekvenser har gjorts. Det innebär bland annat att de stimulansåtgärder som Socialstyrelsen har rullat ut angående eget ägande av hjälpmedel ska anstå tills vidare.

1 svar på ”Ny funktionshinderpolitik får vänta”

Kommentarer är stängda.