Han kan mista rätten att köra själv

Rätten att köra sin egen bil kan gå intet för den som har personlig assistans. Ett aktuellt rättsfall ställer rätten till föraranpassning på spel. 

En man på förarplatsen i en bil. Här finns ingen vanlig ratt.Istället styr han med en spak och kontrollerar andra funktioner med särskilda knappar som syns i bilden.
Idag kör Ken Gammelgård sin bil själv, men om i framtiden kan han hänvisas till passagerarplatsen. (Foto: Albert Martinsson)

Rätten att köra sin egen bil kan gå intet för den som har personlig assistans. Ett aktuellt rättsfall ställer rätten till föraranpassning på spel. 
Ken Gammelgård är förbundssekreterare på DHR och jobbar dagligen med opinionsbildning och påverkansarbete i olika funktionshinderpolitiska frågor. Nu står han själv ofrivilligt i centrum för en juridisk strid om tolkningen av lagstiftningen om bilstöd. Ett fall som kan få konsekvenser för flera som har både bilstöd och personlig assistans.
Sedan tolv år tillbaka kör Ken Gammelgård en bil som bland annat har en anpassad förarplats. Under 2016  började tidens tand göra sig alltför påmind och han ansökte om förnyat bilstöd från Försäkringskassan. I september i år fick han ett i stora drag positivt beslut som bland annat beviljade bidrag till att anpassa förarplatsen med ett elektroniskt styrsystem, särskilda system för gas och broms samt elektronisk kontroll av funktioner som ljus, ventilation och solskydd.
I mitten av november tog dock saken en helt ny vändning då Allmänna ombudet för socialförsäkringen valde att överklaga Försäkringskassans beslut om föraranpassning. Motivet är att Ken Gammelgård har personlig assistans dygnet runt. Enligt ombudet är det inte självklart att förarplatsen behöver anpassas för att Ken Gammelgård ska kunna bruka bilen. I stället för att köra bilen själv kan den assistent han har med sig fungera som »ständig chaufför«, menar Allmänna ombudet.
– Jag känner mig bestört. Finns det längre någon rim och reson i myndigheternas resonemang? Nu har de tagit ett steg för långt, säger Ken Gammelgård.
Att köra bilen själv är en frihet som betyder otroligt mycket, menar han.
–  När jag sitter bakom ratten, oavsett om det är i stan eller på motorvägen, är det den enda situation där jag känner mig fullständigt jämlik med alla runt omkring mig. Bilen är gjord för att jag ska kunna använda den och vara jämlik med andra förare. De som är omkring mig i trafiken ser en person som kör bil, de ser inte en person med funktionsnedsättning.
Att möjligheten att själv kunna köra sin bil har betydelse för upplevelsen av självständighet och oberoende konstaterar även Allmänna ombudet i överklagandet. Likaså lyfter man fram att bestämmelserna om bilstöd, strikt sett, enbart utgår från den sökandes svårigheter att förflytta sig.
Ändå landar ombudet i slutsaten att lagens formulering om att den som får bilstöd ska kunna »bruka« fordonet inte medför något krav på att personen ska kunna »köra« fordonet.
Enligt Carl Johan Hardt som är biträdande allmänt ombud handlar överklagandet om att låta domstolen ta ställning till vad det innebär att den som får bilstöd ska kunna bruka fordonet.
– Vi har egentligen ingen förbestämd uppfattning i frågan. Vårt uppdrag från regeringen är att identifiera olösta rättsfrågor och söka svar på dem, säger Carl Johan Hardt.
– Därför vill vi lyfta frågan från båda perspektiv. Både det som talar för att han ska få en föraranpassning och det som talar emot. Men när vi överklagar ett gynnande beslut måste vi landa i slutsatsen att vi yrkar ändring av det beslutet, säger Carl Johan Hardt.
Om rättssystemet går på Allmänna ombudets linje kan det innebära flera praktiska problem för bilister som har personlig assistans, menar Ken Gammelgård.
– Det begränsar vem man kan anställa som assistent eftersom de måste ha körkort. Det är ju inte heller alla som har körkort som är duktiga chaufförer. Man kommer att behöva ett körtest för att anställa.
En annan effekt blir att assistenten inte längre kan ge hjälp under resan, menar han.
–  De behov jag har annars har jag ju också i bilen. Alltifrån att jag behöver handräckning med något till att jag behöver positionera mig bättre eller att dricka. Det är detta som assistenterna är där för att hjälpa mig med. Det är ju inte anställda för att köra bil.
Enligt Ken Gammelgård strider Allmänna ombudets överklagande mot de grundläggande intentionerna med lagstiftningen.
– Bilstödet är till för att människor ska kunna vara mer självständiga och mer oberoende. Hela tanken är att främja människors självständighet och självständigt utförande. Det går ju hela funktionshinderpolitiken ut på, där bilstödet är insats.
 
Fakta Allmänna ombudet
Allmänna ombudet för socialförsäkringen utses av regeringen och har till uppgift att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten till förvaltningsdomstol. Ombudet jobbar med att driva fram vägledande domar inom områden där det finns behov av prejudikat för rättstillämpningen. Ombudet är inhyst hos Försäkringskassan men är formellt oberoende från myndigheten.

5 svar på ”Han kan mista rätten att köra själv”

 1. Hej,
  det är tråkigt att höra att samhällets representanter agerar med sådan osäkerhet och okunnighet. Allting ska överklagas och överprövas för säkerhets skull. Min reflektion är att assistansanvändare frivilligt ska kunna välja att klara saker själv eller välja att ta hjälp av assistans som är beviljad. Om man kan klara att köra en anpassad bil ska man inte hindras från det bara för att man har assistenter. Dessutom kan ju försäkringskassan bevilja ett lägre antal assistanstimmar om en assistansanvändare väljer att klara saker själv enligt LSS 9a$:
  Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.
  Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts. Lag (2017:39).

 2. Hej igen,
  Dessutom står det i LSS 4$:
  4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.
  Är det rimligt att man ändå försöker begränsa personers rätt till stöd på olika sätt?

 3. För min del har man istället dragit in på assistans under bilresor med argumentet att jag kan köra själv. Om jag nu när jag behöver söka bilstöd också får det beskedet att jag junhar personlig assistans blir det väldigt mycket moment 22 över detta.

 4. Moment 22. Enl senaste domen från HFD så beviljas inte timmar till bilkörning av våra assistenter.

Kommentarer är stängda.