»Det här får betydelse för elever med funktionsnedsättning«

Domen från Skarborgs tingsrätt slår fast att elever med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig och trygg skolmiljö, konstaterar Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

Halvporträtt av Anna Rosenmüller Nordlander
Anna Rosenmüller Nordlander är processförare på DO. (Foto: Unn Tiba/DO)

Domen från Skarborgs tingsrätt slår fast att elever med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig och trygg skolmiljö, konstaterar Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.
– Det är en viktig dom. Den understryker att en skolmiljö ska vara säker för alla elever. Det räcker inte att det, som i det här fallet, finns ramper, ramperna ska också vara säkra så att även elever med funktionsnedsättning kan ha en trygg och säker skolgång, säger Anna Rosenmüller Nordlander.
Hur nöjd är du med tingsrättens resonemang?
– Generellt kan vi säga att vi är mycket nöjda med domen och att Sebastian, som pojken heter, faktiskt har fått upprättelse och att det här får betydelse för elever med funktionsnedsättning.
Hon lyfter särskilt fram att tingsrätten slår fast att kommunens uteblivna åtgärder har lett till att eleven har missgynnats.
– Sebastian har inte varit i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättning eftersom han inte på ett tryggt och säkert sätt har kunnat ta sig mellan lokalerna eller in i skolan. Kommunens underlåtenhet att åtgärda bristerna har gjort att han inte har fått en skolgång på lika villkor som elever utan funktionsnedsättning, säger Anna Rosenmüller Nordlander.
Att det tagit så lång tid för kommunen att vidta åtgärder är en annan viktigt parameter i fallet. Anna Rosenmüller Nordlander pekar på att tingsrätten konstaterar att kommunen redan 2014 kände till tillgänglighetsproblemen. Alltså innan förbudet mot bristande tillgänglighet trädde i kraft.
– Det hade poängterats för dem flera gånger att ramperna var farliga och att han riskerade att skada sig. Ändå vidtog man inte åtgärder för att se till att han fick en säker skolgång. Där konstaterar domstolen att det inte är acceptabelt och att man inte godtar de förklaringar som kommunen har lagt fram.
På en punkt nådde DO inte ända fram. Tingsrätten bestämmer att kommunen ska betala 30000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Det är mindre än hälften av de 75 000 kronor som DO hade begärt.
Om det är skäl att överklaga domen vill inte Anna Rosenmüller Nordlander säga idag.
– Det är en fråga som vi ska fundera över.
Christoffer Jensson är kommunjurist i Skara kommun. Han konstaterar att tingsrätten anser att kommunen har gjort sig skyldigt till diskriminering genom att inte agera tillräckligt snabbt.
– Kommunen har ju hela tiden hävdat att vi har arbetat för att uppnå en förbättrad tillgänglighet i skolan och det ostridigt i målet att tillgängligheten har åtgärdats till en tillfredsställande nivå för den aktuella pojken. Men frågan i målet var vilket handlingsutrymme kommunen har att genomföra sådana här åtgärder inom sin ordinarie verksamhet. I kommunen tar det ibland tid att få saker och ting genomförda och det här föregicks av en ganska omfattande besiktning av skolan för att slå fast behovet av åtgärder.
Om kommunen ska gå vidare och överklaga domen är förtidigt att avgöra, säger Christoffer Jensen. Enligt honom har fallet lyft frågan om tillgänglighet inom alla förvaltningar i kommunen.
– Det är bra att DO lyfter och driver det här ärendet för att avgöra var den rättsliga gränsen går i det här fallet. Som kommun är vi måna om att alla ska känna sig inkluderade. Oavsett om vi går vidare i det här fallet så är det här en kritik vi får ta till oss och arbeta för att bli bättre.
Läs mer om domen: Bristerna i tillgänglighet var diskriminering