Trög start för Myndigheten för delaktighet

Svaga resultat, ineffektiva processer och interna motsättningar har präglat Myndigheten för delaktighets två första år, visar en analys från Statskontoret.

Svaga resultat, ineffektiva processer och interna motsättningar har präglat Myndigheten för delaktighets två första år, visar en analys från Statskontoret.
Myndigheten för delaktighet bildades 1 maj 2014 genom en sammanslagning mellan Handisam och Hjälpmedelsinstituet. Den nya myndigheten skulle främja genomförandet av funktionshinderpolitiken, dels genom att sprida kunskap och ge stöd till andra myndigheter men också genom att följa upp och utvärdera utvecklingen av tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inom viktiga samhällsområden.
På uppdrag av regeringen har Statskontoret analyserat hur Myndigheten för delaktighet har lyckats med att nå upp till intentionerna under sina två första år. I rapporten, som publiceras idag, framträder bilden av en myndighet som har haft svårt att hitta sin roll som sektorsövergripande kunskapsmyndighet och där verksamheten har präglats av såväl brist på rutiner som interna motsättningar.
Sammanfattningsvis menar Statskontoret att Myndigheten för delaktighet inte bedriver effektiv verksamhet. Produktiviteten är låg och resultaten svaga.
Till stora delar bottnar problemen i ett oklart uppdrag från regeringen, menar Statskontoret. Direktiven är många gånger splittrade. Å ena sida förväntas myndigheten arbeta sektorsövergripande genom att tillföra kunskap om tillgänglighet och funktionshinder till många olika samhällsområden. Å andra sidan har regeringen gett myndigheten flera sektorspecifika och operativa uppdrag, menar Statskontoret och pekar på arbete med välfärdsteknologi och assistanshundar som exempel.
Men problemen härrör också till brister i ledningen inom myndigheten, skriver Statskontoret. Svårigheter att skapa fungerande rutiner för ärendehantering och kvalitetssäkring har resulterat i ett lågt förtroende för ledningen. Myndigheten har också dragits med interna motsättningar om hur uppdraget ska tolkas och utföras. Ledningen anses inte ha lyckats förklara uppdraget för medarbetarna men många medarbetare uppges också försvåra situationen genom att inte vill förändra arbetssätt eller foga sig i ledningens beslut.
För att förbättra läget och nå upp till intentionerna behöver Myndigheten för delaktighets förändras, menar Statskontoret. Verksamheten måste ske på en mer sektorsövergripande nivå, uppgifterna renodlas och arbetet bli med kunskapsbaserad och analytiskt. Men även regeringen behöver förändra sin styrning av myndigheten för att ge den bättre förutsättningar.