Synskadade vann strid om ny merkostnadsersättning

Blinda och gravt hörselskadade personer får behålla sin särställning inom den förmån som ersätter handikappersättningen. Det beslutade riksdagen idag och gick därmed emot flera tunga remissinstanser.

Sedlar i valörerna 20, 50 , 100 och 200 ligger i en solfjädersform på ett vitt underlag
Handikappersättningen ersätts av merkostnadsersättning från och med 1 januari 2019. (Foto: Hans Christiansson/Adobe Stock)

Blinda och gravt hörselskadade personer får behålla sin särställning inom den förmån som ersätter handikappersättningen. Det beslutade riksdagen idag och gick därmed emot flera tunga remissinstanser.
När regeringen tidigare i år lade ett förslag till riksdagen om att ersätta dagens handikappersättningen med ett nytt stöd, kallat merkostnadsersättning, välkomnades det i stora drag av delar av funktionshinderrörelsen. Handikappersättningen utformade på 1970-talet och har kritiserats för att vara omodern och otydlig. Det nya regelverket skulle vara individorienterat och transparent samtidigt som det renodlades till att ersätta de kostnader som individ har till följd av sin funktionsnedsättning.
Men alla var inte nöjda. Synskadades riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda har riktat kritik mot att regeringen ville ta bort den schablonersättning som tidigare utgått till blinda och gravt hörselskadade. SRF drog igång ett intensivt arbete med att påverka den politiska oppositionen. Under parollen »Rädda handikappersättningen« har förbundet drivit en kampanj som man nu skördar frukterna av.
– Vi är oerhört glada över att schablonersättningen blir kvar och att politikerna har lyssnat på våra medlemmars oro, säger Neven Milivojevic, intressepolitik chef på Synskadades Riksförbund i ett pressmeddelande.
I socialförsäkringsutskottet har L, M, C , KD och SD gått på SRFs linje och drivit på för att behålla schblonstöden till blinda och gravt hörselskadade. Utskottet tog fram ett nytt förslag som skickades på remiss under våren. I remissrundan stod det klart att flera funktionshinderorganisationer inte står bakom kraven från Synskadades riksförbund. Bland annat har Funktionsrätt Sverige och Hörselskadades riksförbund gått emot förslaget med hänvisning till att ersättningen bör vara individuellt anpassad och att behov kan variera hos personer med samma funktionsnedsättning, till exempel beroende på livssituation eller bostadsort.
Kritik mot förslaget kom även från Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet.
Socialförsäkringsutskottet valde ändå att gå fram med förslaget att blinda och gravt hörselskadade även i fortsättningen får behålla sin schablonersättning. Utskottet menar att de som berörs har mycket svårt att kompensera för förlusten av syn och hörsel. Man pekar på att de kan ha svårt att orientera sig, kommunicera med omgivningen och ta till sig information. Dessutom menar utskottet att de personer som berörs har svårt att bedöma sina merkostnader då de inte kan göra prisjämförelser eller ta del av erbjudanden.
Enligt det nya regelverket får blinda en schablonersättning på 70 procent och gravt hörselskadade 40 procent av prisbasbeloppet.
FAKTA Merkostnadsersättning
Den nya merkostnadsersättningen ersätter från 1 januari 2019 den  nuvarande handikappersättningen. Merkostnadsersättningen är ett renodlat stöd för att kompensera för ekonomiska aspekter av en funktionsnedsättning. Merkostnader för hjälpbehov ligger inte längre till grund för ersättningen.
Den nya förmånen täcka merkostnader för:

  • hälsa, vård och kost
  • slitage inklusive rengöring
  • resor
  • hjälpmedel
  • hjälp i den dagliga livsföringen
  • boende
  • övriga ändamål

Merkostnadsersättning ges i fem olika nivåer på 30, 40, 50, 60 eller 70 procent av prisbasbeloppet. För att få den lägsta nivån av ersättningen ska merkostnaderna uppgå till minst 25 procent av prisbasbeloppet.
För de som idag har handikappersättning gäller övergångsregler som innebär att ett beslut fortsätter att gälla fram tills dess att det skulle ha omprövats enligt de gamla reglerna. I de fall ett beslut ska upphöra eller omprövas före den 1 juli 2021 ska det vara möjligt att få ersättning beviljad i ytterligare arton månader enligt regelverket för handikappersättning.