Svårt läge för flyktingar med funktionsnedsättning

Den tillfälliga migrationslagstiftningen som började gälla för snart ett år sedan riskerar att drabba flyktingar med funktionsnedsättning särskilt hårt. Det är en slutsats i en ny statlig studie.

Den tillfälliga migrationslagstiftningen som började gälla för snart ett år sedan riskerar att drabba flyktingar med funktionsnedsättning särskilt hårt. Det är en av slutsatserna i en ny statlig studie.
Reglerna för vem som kan få uppehållstillstånd i Sverige förändrades i juli förra året. Till följd av den stora tillströmningen av människor under slutet av 2015 infördes tillfälliga regler som under tre år begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. I stället för permanenta uppehållstillstånd är grundregeln nu att den som beviljas asyl får ett tillfälligt uppehållstillstånd.
I en ny rapport går Myndigheten för delaktighet (MFD) igenom situationen för asylsökande och nyanlända med funktionsnedsättning. Man konstaterar att kunskapen om gruppens situation och behov fortfarande är låg och att många av dem som berörs befinner sig i en svår situation. Oklara ansvarsförhållanden för individuellt stöd och bristande tillgänglighet i boenden och lokaler är några problem som hålls fram. Många myndigheter saknar dessutom ett funktionshinderperpektiv när man genomför insatser mot asylsökande och nyanlända.
I rapporten pekar MFD också på att den nya tillfälliga migrationslagstiftningen riskerar att få särskilda konsekvenser för nyanlända med funktionsnedsättning. Skärpta krav på försörjning och begränsningar i familjeåterföreningen lyfts fram som särskilt problematiska för gruppen.
Därtill är det oklart om subventionerade anställningar, som till exempel arbete med lönebidrag, kan räknas som egen försörjning. Med de tillfälliga reglerna kan det innebära extra svårigheter för personer med nedsatt arbetsförmåga att få permanent uppehållstillstånd, påpekar MFD.
Myndigheten föreslår därför att det görs en utvärdering av vad den nya migrationslagstiftningen innebär för asylsökande med funktionsnedsättning. Man lämnar också på förslag på en rad andra insatser. Bland annat vill man utveckla rutiner och föreskrifter för hälsoundersökningar i syfte att identifiera funktionsnedsättningar hos asylsökande så tidigt som möjligt. Man vill även inventera tillgänglighet och ta bort hinder i lokaler där asylsökande och nyanlända vistas samt följa upp konsekvenserna  ändringarna i plan- och byggförordningen som undantar tillfälliga anläggningsboenden från vissa tillgänglighetskrav.
Hela rapporten finns hos MFD
Mer läsning:  »Återigen har man glömt vår grupp«