Svårare få chefsjobb med funktionsnedsättning

Risken att diskrimineras i arbetslivet har ökat kraftigt de senaste åren visar en ny undersökning. Värst är laget om man har funktionsnedsättning.

Risken att diskrimineras i arbetslivet har ökat kraftigt de senaste åren visar en ny undersökning. Värst är läget om man har funktionsnedsättning.
Attityderna har hårdnat på den svenska arbetsmarknaden, visar en färsk undersökning från bemanningsföretaget Proffice. I Mångfaldsbarometern har 400 chefer i privat och offentlig sektor svarat på frågor om hur de ser på mångfald i arbetslivet. Jämfört med resultatet från motsvarande undersökning 2013 visar årets siffror att risken att väljas bort på ovidkommande grunder har ökat markant.
Hösten 2013 svarade nästa hälften av de tillfrågade cheferna att funktionsnedsättning inte innebär ett hinder för att nå en chefsposition inom den egna organisationen. I årets undersökning är det mindre än en tredjedel som uppger samma sak. Risken för diskriminering har med andra ord ökat markant.
Funktionsnedsättning är tillsammans med ålder den diskrimineringsgrund som utgör det största hindret för att få ett chefsjobb visar undersökningen, men utvecklingen går åt samma håll för samtliga diskrimineringsgrunder.
Kön och sexuell läggning är de faktorer som spelar minst roll vid tillsättning av chefstjänster men även här har risken för diskriminering ökat sedan 2013.
Samtidigt är det fler organisationer som uppger att de arbetar aktivt med mångfald. Trots detta är det färre som uppger att de är bra på det. Till exempel är det bara en tredjedel som uppger att mångfald var ett viktigt kriterium vid senaste rekryteringen.
Ett vanligt hinder för ökad mångfald är ett lågt intresse hos ledningen. 24 procent av de tillfrågade cheferna svarade att detta är ett problem.

FAKTA:

Här är grupperna som löper störst risk att diskrimineras vid rekrytering. Siffran anger andelen chefer som svarar att faktorn inte utgör något problem vid tillsättning av chefstjänster (siffran inom parantes är motsvarande resultat från 2013).
1. Funktionsnedsättning 30 procent (49)
2. Ålder 32 procent (56)
3. Könsidentitet eller könsuttryck (vanligen transpersoner) 48 procent (72)
4. Etnisk tillhörighet 51 procent (79)
5. Religion eller annan trosuppfattning  53 procent (78)
6. Sexuell läggning  67 procent (87)
7. Kön 69 procent (8)
Källa: Mångfaldsbarometern 2015