Statens ansvar för skolstöd utreds

Regeringen vill ha tydligare fördelning av statens ansvar för specialpedagogiskt stöd och funktionshinderfrågor inom skolan.

Barn tränar på att skriva bokstäver i ett linjerat block.
Foto: Glisic albina/Adobe Stock

Regeringen vill ha tydligare fördelning av statens ansvar för specialpedagogiskt stöd och funktionshinderfrågor inom skolan.
En ny utredning ska se över organisation och ansvarsfördelning mellan statens olika skolmyndigheter. Det har regeringen beslutat. Den nya utredningen ska skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som ska bidra till en bättre skola.
Idag har både Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten ansvar och uppgifter inom funktionshinder området vilket regeringen anser skapar otydligheter och risk för dubbelarbete. Utredningen ska därför ta fram förslag på en ny ordning som är tydlig, ändamålsenlig och effektiv.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.
Läs direktiven till utredningen