Skillnader i tillgång till hjälpmedel ett »stort problem«

Riksdagen vill ha nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Socialstyrelsen bör utarbeta nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Det anser en riksdagsmajoritet som i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att få sådana på plats.  

Att det idag finns betydande skillnader i tillgång och kvalitet mellan olika regioner och kommuner när det handlar om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel är ett stort problem, menar riksdagen. 

I betänkandet som riksdagen ställer sig bakom konstateras att det även finns behov av att höja kompetensen om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt att säkerställa en jämlik tillgång till personal

Idag har Socialstyrelsen nationella riktlinjer inom ett 20-tal områden. Det handlar bland annat om depression, epilepsi och palliativ vård. De nationella riktlinjerna ska fungera som ett stöd vid prioriteringar och ge vägledning om vilka behandlingar och metoder olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på..

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter i socialutskottet skriver i en gemensam reservation att nationella riktlinjer på hjälpmedelsområdet föregriper Socialstyrelsens arbete med att sammanställa data och statistik på området. Därför vill de båda partierna inte rikta något tillkännagivande till regeringen.