Så kan rätten till bostadsanpassning förändras

Regeringen föreslår flera ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

En man som använder rullstol jobbar i köket.
(Foto: Jenny Sturm/Adobe stock)

Regeringen föreslår flera ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag.
I veckan har regeringen lämnat ett förslag till ny lag om bostadsanpassningsbidrag till Lagrådet. Lagförslaget innehåller flera förändringar av regelverket. Enligt regeringen sak det göra ansökningarna mer förutsägbäara och sätta den sökande i centrum.
Nytt är till exempel att det alltid är den person som har behov av anpassning som själv som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Så har det inte varit hittills. I dag är det den person som äger bostaden eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt, som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Regeringen motiverar ändringen med att den ökar delaktigheten hos personer med funktionsnedsättning.
En annan nyhet är att ägare av flerbostadshus ska i vissa fall kunna överta rätten till bidrag från den boende. Det kan handla om åtgärder i anslutning till en lägenhet, som dörröppnare i entrén eller eller en ramp utanför. Med dagen lagstiftning är den boende ägare av anpassningen även om den installeras i allmänna utrymmen, något som kan orsaka problem, till exempel om personen flyttar.
I lagförslaget vill därför regeringen att ägaren av huset i visa fall tar över rätten till bidraget och därmed blir ägare till anpassningen. Tanken är att ägaren i till huset ska kunna använda bidraget för att helt eller delvis finansiera generella tillgänglighetsåtgärder. Till exempel kan det handla om att använda ett bidrag till en ramp till att tillgängliggöra en entré på ett sätt som kommer fler till del än bara den som har sökt om bostadsanpassningsbidrag.
För att skydda den boendes integritet ska överlåtelsen göras efter att utredning och beslut om bidrag har fattats av kommunen. Det ska vara frivilligt för den sökande att överlåta bidraget till husägaren.
Den nya lagen ska också öka kommunernas möjlighet att återanvända anpassningar. Syftet är att kommunerna ska kunna använda sina resurser mer effektivt. Den nya lagen ska också förenkla handläggningen hos kommunen och göra besluten mer förutsägbara för den sökande, lovar regeringen.
Lagförslaget förtydligar även att att bostadsanpassningsbidrag inte lämnas om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel förskrivet av landstinget eller kommunen. Kommunen ska dock inte kunna neka en sökande bostadsanpassningsbidrag med hänvisning till att sökanden borde kunna få hjälpmedel, om sökanden nekas förskrivning av hjälpmedlet från landsting eller kommun, skriver regeringen.
Det ska även fortsättningsvis vara möjligt för kommunerna att avslå en ansökan om bostadsanpassningsbidrag om bostaden inte anses vara byggnadsmässigt säker. ”Offentliga medel ska inte heller användas för täcka upp för eftersatt underhåll eller för grundläggande bostadsfunktioner”, skriver regeringen.
Det ska inte heller vara möjligt att få bostadsanpassningsbidrag för åtgärder som behöver göras för att kompensera för avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet. Detta ska dock bara gälla i de fall den sökande bor i en en- eller tvåbostadshus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som denne själv har uppfört eller genomfört ändringar av.
Regeringen vill också förtydliga vad som gäller i de fall en person som har behov av bostadsanpassning flyttar till en ny bostad. I lagen slås fast att bostadsanpassningsbindrag inte betalas ut om den bostaden är uppenbart olämplig när det kommer till frågor som storlek, planlösning och nivåskillnader. Bidrag till hiss i en- och två bostadshus utesluts helt.
Även i fortsättningen ska det vara möjligt för ägaren till bostadshuset att säga nej till anpassningar. Det är den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som har ansvar att inhämta tillstånd från ägaren. Ägaren eller ägarna ska också lova att inte kräva ersättning för arbetet med att återställa bostaden om anpassningsåtgärderna tas bort.
Ägare av bostadshus ska dock ha rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder som har utförts i eller i anslutning till en lägenhet
Enligt förslaget börjar den nya lagen att gälla 1 juli 2018.