Så vill Socialdemokraterna skydda småföretagen

Undantagen i regeringens förslag om hur bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering riskerar att göra lagen tandlös, anser Socialdemokraterna. Men partiet vill ändå hitta vägar att undanta små företag.

porträtt Ylva Johansson
Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Undantagen i regeringens förslag om hur bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering riskerar att göra lagen tandlös, anser Socialdemokraterna. Men partiet vill ändå hitta vägar att undanta små företag.
Regeringens förslag om att undanta alla företag som har färre än tio anställda inom hälso- och sjukvården och handel med varor och tjänster har väckt starka reaktioner hos funktionshinderrörelsen.
Tidigare har delar av den politiska oppositionen också vänt sig emot undantaget. Socialdemokraterna har dock hållit sig utanför debatten. Frågetecknen runt var partiet står i frågan har varit flera.
I den motion som partiet nu lämnat in med anledning av regeringens proposition vänder man sig emot några av undantagen. Bland annat vill man att undantaget för företag med färre än tio anställda inom hälso- och sjukvården helt tas bort.
Mer otydligt är ställningstagandet när det gäller företag som tillhandahåller varor och tjänster. Socialdemokraterna ifrågasätter visserligen att ett så stort antal företag ska undantas från lagstiftningen men partiet är samtidigt noga med att understryka att små företag måste hållas utanför i vissa fall.
”Vi socialdemokrater menar att det är rimligt att ta hänsyn till att småföretag kan ha mindre ekonomiska marginaler och kraven på tillgänglighetsskapande åtgärder bör ställas i relation till både åtgärdens nyttoeffekt och företagets ekonomiska förmåga. Vi menar att detta i huvudsak täcks av skälighetsrekvisitet”, skriver partiets ledamöter i arbetsmarknadsutskottet med Ylva Johansson i spetsen.
Men istället för att föreslå att undantaget tas bort vill Socialdemokraterna att regeringen återkommer med ett förslag ”baserat på skälighetsrekvisitet som gör att också företag med få anställda på ett rimligt sätt kan omfattas av diskrimineringslagstiftningen”.