Öppnar för förändrad indexering av sjukersättning

En ny utredning ska titta på möjligheten att indexera nivån på sjuk- och aktivitetsersättning.

Regeringen tillsätter en utredning som ska titta närmare på hur nivåerna inom sjuk- och aktivitetsersättning förändras över tid. 

Idag är nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen kopplat till prisbasbeloppet. Garantinivån för en person över 30 år är till exempel 2,78 prisbasbelopp. 

Prisbasbeloppet är utformat för att följa kostnadsutvecklingen i samhället och ligger till grund för en lång rad ersättningar och förmåner. Under perioder med låg inflation och höjda reallöner följer inte prisbasbeloopet med i utvecklingen. Det innebär att ersättningarna som baseras på prisbasbeloppet växer långsammare än inkomsterna hos den del av befolkningen som jobbar. 

Den nya utredningen ska se över hur systemet för uppräkning av ersättningarna fungerar. Det handlar dels om hur nivån på ersättningen ska beräknas även tid. Här öppnar regeringen för att utredningen att föreslå någon form av indexering av ersättningarna.  

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Det övergipande syftet med uppdraget är att »stärka den ekonomiska tryggheten för personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning genom att säkerställa en ändamålsenlig beräkning av förmånerna«, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Utredningen ska vara klar senast 1 december 2023.

Här finns direktivet till utredeningen (Dir. 2022:62)