Okända rättigheter – få har koll på FN-konventionen 

Många med funktionsnedsättning känner inte till dokumentet om sina mänskliga rättigheter. 

Trots att det har gått snart femton år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige är det en betydande del av befolkningen som inte känner till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Hälften av befolkningen har dålig koll på konventionen och även bland dem, vars rättigheter konventionen ska skydda, är kännedomen låg. Det visar en aktuell rapport från Institutet för mänskliga rättigheter

Lite mer än var tredje i den vuxna befolkningen uppger att de inte alls känner till konventionen. Ytterligare 17 procent svarar att de bara känner till namnet. 

Bland personer med funktionsnedsättning svarar fyra av tio att de inte känner till konventionen  eller att de inte vet om de känner till den. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Bland de som känner till konventionen är det få som har någon djupare kunskap om vad den innehåller.

Bland personer med funktionsnedsättning svarar sex av tio att de har kännedom om konventionen, men det är bara något mer än hälften av dessa som också vet vad konventionen innebär. 

I den breda befolkningen är det bara tre procent av de svarande som uppger att de känner till konventionen väl medan ytterligare tretton procent menar att de känner till den ganska väl. 

Två enkätundersökningar

Rapporten från Institutet för mänskliga rättigheter bygger på två enkätundersökningar. I den ena har drygt två tusen vuxna svenskar svarat på frågor on hur väl de känner till de mänskliga rättigheterna och hur de efterlevs i Sverige.  

Den andra enkätundersökningen är avgränsad till personer med funktionsnedsättning som har rekryterats genom webbpanelen »Rivkraft« som Myndigheten för delaktighet driver. Totalt har lite mer än 1800 personer svarat på enkäten. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Antogs av FN:s generalförsamling 2006. Två år senare beslutade riksdagen om att Sverige skulle ratificera konventionen och från januari 2009 är Sverige bunden av att följa den.