Nya förslag för demokratisk delaktighet

Problem som lågt valdeltagande och underrepresentation i politiska församlingar måste brytas för att människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara delaktiga i demokratin.

Problem som lågt valdeltagande och underrepresentation i politiska församlingar måste brytas för att människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara delaktiga i demokratin.
Trots skärpt lagstiftning står många personer med funktionsnedsättning utanför den demokratiska arenan. Bristande tillgänglighet och avsaknad av information och praktiskt stöd lämnar många människor vid sidlinjen på den politiska spelplanen.
”Grundläggande förutsättningar för ett deltagande på lika villkor saknas. Det är ovärdigt en demokrati.”, skriver demokratiutredningens ordförande, Olle Wästberg, och sekreterare, Adiam Tedros, i en debattartikel i Dagens nyheter idag.
I artikeln lämnar de flera förslag på åtgärdar för att stärka möjligheterna till demokratisk delaktighet. Förutom att ta bort alla de fysiska barriärer som hindrar människor från att komma in i vallokaler och mötesrum vill utredarna se insatser för att förbättra valdeltagande och representation i politiska församlingar.
Till exempel vill man göra det möjligt att avlägga sin röst utanför en vallokal om denna är otillgänglig, man vill se satsningar på information på lättläst svenska och teckenspråk och man se riktade insatser från partierna för att få fler med funktionsnedsättning att ta politiska uppdrag.
”Rimligen borde samma krav på representation som för övriga grupper i samhället, till exempel unga och äldre, kunna ställas när det gäller personer med funktionsnedsättning”, skriver Wästberg och Tedros.
Utredarna vill även att demokratisk delaktighet blir ett mål inom strategin för funktionshinderpolitiken. De konstaterar att det saknats mycket kunskap och statistik om delaktighet och valdeltagande hos gruppen trots att Sverige har en lång tradition av att studera valdeltagande i befolkningen i stort.
Därtill vill utredarna att personer som har personlig assistans ska beviljas extra assistanstimmar för att kunna ta förtroendeuppdrag. Man vill även öka användningen av digital teknik för att möjliggöra deltagande i politiska möten och beslut på distans.
Demokratiutredningen lämnar sitt slutbetänkande till regeringen i januari.