Bekräftat: Nya bilstödet gav dyrare bilköp

Att köpa en anpassad bil har blivit dyrare. Det visar Försäkringskassans utvärdering av den nya lagen om bilstöd. Nu föreslår myndigheten att reglerna ses över.

En bil som har en rullstolsramp monterad i aktern.
Genomsnittskostnaden för en anpassad bil har ökat, visar Försäkringskassans utvärdering. (Foto: sibfox/Adobe stock)

Att köpa en anpassad bil har blivit dyrare. Det visar Försäkringskassans utvärdering av den nya lagen om bilstöd. Nu föreslår myndigheten att reglerna ses över.
2017 trädde de nya reglerna för bilstöd i kraft. Lagändringen syftade dels till att förbättra förutsättningarna att skaffa bil för personer med låga inkomster, men syftet var också att minska statens kostnader för efteranpassningar av bilar genom att fler bilköpare styrdes mot att köpa större bilar och mer fabriksmonterade anpassningar..
Sedan lagändringen har kritiken mot det nya systemet varit stark. Bilköpare har larmat om att de nya reglerna innebär att bilköpet har blivit betydligt dyrare än tidigare. Personer som tidigare fått bidrag för att golvsänka en bil har hänvisats till stora fordon som både är otympliga att använda och är dyra i drift.
Regeländringen medförde också att handläggningstiderna hos Försäkringskassan ökade. Sammantaget ledde förändringen till en kraftig minskning av utbetalningen av bilstöd 2017 jämfört med året före lagändringen.
I början av sommaren reagerade regeringen på kritiken och gav Försäkringskassan i uppdrag att snabbt utreda vilka effekter de nya reglerna har fått för enskildas möjligheter att ta del av bilstödet. Utvärderingen som bygger på granskning av 669 ärenden visar att stora delar av kritiken är berättigad. Myndigheten konstaterar att lagändringen på flera punkter fått önskad effekt. Till exempel har genomsnittskostnaden för att anpassa en bil har minskat och en lägre andel försäkrade får bidrag till omfattande anpassningsåtgärder av de som ansökte under 2017 jämfört med före lagändringen.
För den enskilde bilköparen har detta dock inneburit att det i flera fall blivit dyrare att skaffa en anpassad bil. Genomsnittspriset för en bil som behöver efteranpassning är drygt 50 000 kronor högre jämfört före lagändringen. För de bilar som både behöver efteranpassning och uppfylla särskilda mått har genomsnittskostnaden ökat med 130 000 kronor jämfört med före lagändringen behövde anpassning.
Före lagändringen fick 22 procent av de som behövde anpassa sin bil bidrag till golvsänkning. Efter lagändringen är motsvarande siffra tre procent.
Trots att de nya reglerna innehåller särskilda bidrag för bilar som behöver efteranpassning eller behöver uppfylla vissa måttkrav kompenserar inte bidragets storlek för den ökade kostnaden. Försäkringskassans siffror visar att genomsnittskostnaden för de 17 bilar med särskilda mått som behövde efteranpassning under 2017 var 80000 kronor högre än kostnaden för de bilar som bara behövde efteranpassning. Samtidigt är det tilläggsbidrag som utgör för att köpa en bil med särskilda mått bara 40000 kronor.
Men det är inte alla som har fått högre kostnader. De bilköpare vars behov kan tillgodoses med originalmonterade anordningar har i genomsnitt först lägre kostnader.
Utvärderingen visar också att flera som får beviljat bidrag inte använder det inom föreskriven tid. Till exempel var det bara 49 av de 70 personer som under 2017 beviljades tilläggsbidrag för till en bil med särskilda mått som använde sitt bilstöd.
Försäkringskassan konstaterar också att vissa grupper använder bilstödet mindre efter lagändringen jämfört med innan. Det handlar dels om de som behöver anpassa en bil eller behöver en särskilt rymlig bil, men också om föräldrar till bar med funktionsnedsättning.
I rapporten lämnar Försäkringskassan flera förslag på åtgärder som kan göra det enklare att få del av bilstödet. Bland annat föreslår man att nivåer för tilläggsbidrag och anskaffningsbidrag ses över, liksom reglerna för de som har behov av höjd inne i bilen. Man förslår också öppningar i regelverket som sätter stopp för anpassningsbidrag för anordningar som anses vara standardutsrustning, i de fall är det inte finns lämpliga bilar på marknaden, liksom vissa undantag från kravet på att anpassningbidrag bara kan betalas ut till en bil som är max fyra år eller har framförts i mindre än 6000 mil.