Ny kommission ska minska ohälsan

Regeringens nya hälsokommission ska minska hälsoskillnader i samhället, även de som följer av funktionsnedsättning.

Regeringens nya hälsokommission ska minska hälsoskillnader i samhället, även de som följer av funktionsnedsättning.
Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus si arbetet är hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men kommissionen ska även beakta andra hälsoskillnader som den mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen.
Att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än övriga befolkningen är väl dokumenterat under lång tid. Förutom att det är vanligare med värk i kroppen, trötthet, stress, ängslan och oro och ångest så upplever många en ekonomisk stress och har sämre socialt deltagande än befolkningen i övrigt.
I sin årliga rapport över utvecklingen inom funktionshinderpolitiken menade dock Folkhälsomyndigheten i våras att en hel del av ohälsan blan personer med funktionsnedsättning gr att förbättra medinsatser på samhällsnivå. Bättre ekonomiska villkor och ökad tillgänglighet skulle till exempel bidra till bättre hälsa, menade myndigheten. Även stöd till fysisk aktivitet och förebyggande arbete mot kränkande bemötande skulle kunna påverka hälsan i positiv riktning, ansåg Folkhälsomyndigheten.
Den nya kommissionen, vars arbete leds av professor Olle Lundberg, ska leverera förslag riktade till såväl staten som kommuner och landsting, samt till andra relevanta samhällsaktörer. Arbetet är ett led i att uppnå målet att sluta ”de påverkbara hälsoklyftorna” i samhället inom en generation.
Här finns direktiven till kommissionen