Nu ska styrningen av funktionshinderpolitiken utredas

Styrning och uppföljning är några frågor som den nya utredaren ska lösa. Men även tillämpningen av principen om universell utformning 

En hand markerar med en rosa märkpenna texten jämlikhet i levnadsvillkor i en längre text på ett papper.
Foto: Albert Martinsson

Styrning och uppföljning är några frågor som den nya utredaren ska lösa. Men även tillämpningen av principen om universell utformning
Tidigare i år fick Sverige ett nytt mål och en ny inriktning för den nationella funktionshinderpolitiken. Nu tillsätter regeringen en särskild utredare som ska se över hur arbetet med att nå målet ska organiseras i praktiken.
Utredaren Martin Olauzon ska fram till 31 januari 2019 jobba för att konkretisera arbetet med att nå målet och ta fram metoder för att mäta och följa upp resultaten. Uppdraget är omfattande.
Bland annat ska han beskriva tillämpningen av principen om universell utform­ning som är en av de fyra principer som den nya funktionshinderpolitik vilar på. Konkret handlar det om att lägga förslag om hur universell utformning ska kunna tillämpas av såväl privata som offentliga aktörer.
Några tvingande regler är det dock inte tal om. Regeringen är också noga med att påverka att arbetet med universell utformning inte får leda till högre kostnader.
»Principen syftar i stället till att ge incitament och vägledning att göra rätt från början och däri­ genom bidra till förbättrad effektivitet genom åtgärder som inte skapar behov av dyra särlösningar«, skriver regeringen i direktiven.
Regeringen säger sig också vilja öka takten i arbetet med att säkerställa att Sveriges internationella åtaganden och det nationella målet för funktionshinderpolitiken respekteras fullt ut. För att åstadkomma detta vill man att Martin Olauzon levererar förslag till ett nytt system för styrning och uppföljning av politiken. Systemet ska vara långsiktigt och stabilt och bygga på effekt- och resultatmål som är väl förankrade hon de myndigheter och organisationer som berörs.
Arbetet mot målen ska därtill mätas och analyseras. Utredaren ska därför föreslå hur uppföljningen ska utformas och hur statistik och analys som behövs kan samordnas.
Som om inte detta vore nog ska utredaren även se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av politiken. Detta var ett av de områden där Myndigheten för delaktighet pekade på brister i sitt förslag till förnyad funktionshinderpolitik från 2016. Regeringen vill därför att utredaren i samråd med de myndigheter som berörs tar fram förslag till förändringar.
Här finns direktiven till utredningen
 
FAKTA Ny inriktning för funktionshinderpolitiken
Riksdagen fattade i november beslut om ett nytt mål för politikområdet som innebär att politiken med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.
Arbetet med funktionshinderpolitiken ska utgå från fyra principer:
1. Universell utformning ska tillämpas inom allt från byggd miljö till information och kommunikation.
2. Befintliga brister i tillgängligheten ska åtgärdas.
3. Individuella stöd och lösningar ska bidra till individens självständighet.
4. Förebyggade och motverkande av diskriminering.