Nej till personlig assistans i ny HFD-dom

En person som har behov av hjälp med sin personliga hygien under tre timmar per vecka har inte rätt till personlig assistans, slår Högsta förvaltningsdomstolen (Hfd) fast i en ny dom. 

En ordförandeklubba som ligger på en bord
Tidigare domar i Högsta förvaltningsdomstolen har haft avgörande betydelse för vem som anses ha rätt till personlig assistans.

En person som har behov av hjälp med sin personliga hygien under tre timmar per vecka har inte rätt till personlig assistans, slår Högsta förvaltningsdomstolen (Hfd) fast i en ny dom.
Målet rör en person som har behov av hjälp med hårtvätt, tandborstning och vid toalettbesök. Sollentuna kommun har beräknat hjälpbehovet till sammanlagt tre timmar per vecka uppdelat på några kortare tillfällen per dag. En tidsåtgång som kommunen inte anser är tillräcklig för att ge rätt till personlig assistans.
I denna slutsats landar även Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom (målnummer 1057-17). Domstolen skriver visserligen att det inte går att ställa upp någon undre tidsgräns för rätten till personlig assistans. Men man konstaterar samtidigt att det är uppenbart att en person som bara i mycket begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans.
För att avgöra rätten till assistans i det enskilda fallet måste en individuell bedömning göras där både kvantitativa som kvalitativa aspekter vägs in, menar Hfd. Enligt domstolen ska en samlad bedömning göras där det också vägs in om det stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det krävs någon specifik kompetens som gör att det endast bör vara ett fåtal personer som utför hjälpen
I det aktuella fallet finns inget krav på sådan specifik kompetens, skriver domstolen. Ett hjälpbehov av tre timmar i veckan är då inte tillräckligt för att personen ska anses tillhöra den grupp av personer med svåra funktionsnedsättningar som dagligen är mycket beroende av stödinsatser och som därför har rätt att få ett personligt utformat stöd.
Här finns domen från Högsta förvaltningsdomstolen