Något färre inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Antalet inskrivna med funktionsnedsättning minskade under 2014 men minskningen är mindre än den för befolkningen i stort.

Antalet inskrivna med funktionsnedsättning minskade under 2014 men minskningen är mindre än den för befolkningen i stort.
Andelen inskrivna med funktionsnedsättning fortsätter att vara stor. 2014 tillhörde mer än var fjärde inskriven (28 procent) gruppen.  Det visar Arbetsförmedlingens årliga rapport om utvecklingen mot de funktionshinderpolitiska målen.
Mellan december 2013 och samma månad 2014 minskade dock antalet inskrivna med funktionsnedsättning med drygt 4000 personer. Det motsvarar 2,2 procent av gruppen.
Under samma tid minskade antalet inskrivna totalt hos Arbetsförmedlingen. Arbetslöshet gick ner under året vilket märks i siffrorna. Totalt minskade antalet inskrivna med 3,7 procent.
Bland unga under 30 år ökade samtidigt antalet inskrivna med funktionsnedsättning med ungefär 1000 personer (2,6 procent). Det är en utveckling som går stick i stäv med gruppen unga som helst där antalet inskrivna minskade med nästa 14000 personer (-6,3 procent). Enligt Arbetsförmedlingen kan detta delvis bero på att myndigheten blivit bättre på att identifiera unga arbetssökande med funktionsnedsättning.
Enligt Arbetsförmedlingens delmål ska andelen personer med funktionsnedsättning som får ett jobb, med eller utan subvention, eller påbörjar en reguljär utbildning öka fram till 2016. Under 2014 kan myndigheten glädjas åt försiktigt positiva siffror. Under året gick  57 336 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga till jobb eller utbildning. Det är 4 437 fler än under 2013. Jämfört med 2011 som räknas som första året i strategiperioden har andelen som går till arbete eller utbildning ökat med 0,3 procentenheter per månad till ett genomsnittligt värde på 5,7 procent. Om man istället jämför med 2013 är ökningen större.
För personer under 30 år visar utvecklingen att 7,1 procent i genomsnitt har gått till jobb eller vilket inte är någon ökning jämfört med 2011. Om man jämför med 2013 är det dock ett steg framåt.
Den nya rapporten visar också att andelen arbetslösa med funktionsnedsättning varierar stort beroende på utbildningsbakgrund. Bland arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning har nästan var fjärde inskriven funktionsnedsättning. Det är mer än dubbelt så hög andel som bland arbetslösa med eftergymnasial utbildning.
Under 2014 hade i genomsnitt 76 647 personer per månad en anställning med någon form av lönestöd. Under året var det totalt 2601 personer som lämnade en subventionerad anställning för ett arbete utan subvention.
Arbetsförmedlingen har sedan 2013 drivit ett särskilt program för att erbjuda personer med funktionsedsättning praktikplats på statliga myndigheter. Under 2014 har 232 personer fått en praktikplats inom ramen för praktikantprogrammet. nästan hälften av dessa fick plats på Arbetsförmedlingen.