Många nekas starta assistansbolag

Två av tre ansökningar om tillstånd att bedriva assistansverksamhet avslogs under 2014. Bristande kvalitet var vanligaste orsaken.

Två av tre ansökningar om tillstånd att bedriva assistansverksamhet avslogs under 2014. Bristande kvalitet var vanligaste orsaken.
Under förra året gjordes totalt 155 ansökningar om nya tillstånd för att bedriva personlig assistans, visar siffror från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är den myndighet som beviljar tillstånd och utöva tillsyn över assistansverksamheter.
Bara 46 av ansökningarna godkändes av myndigheten. 102 avslogs. Den vanligaste orsaken till avslag är kvalitetsbrister, uppger IVO.
Det kan handla om bristfälliga ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete eller felaktiga rutiner för anmälningsskyldigheten enligt lex Sarah. Andra orsaker är bristande kompetens hos personalen och svårigheter att beskriva hur verksamheten ska genomföras.
Ett annat vanligt skäl till avslag är att verksamheten inte kan styrka tillräcklig kunskap om de lagar som reglerar och styr en LSS-verksamhet, skriver IVO.