Lagförslag kan ge fler sjukersättning

Dagens regelverk gör att många fastnar i långa sjukskrivningar, anser Försäkringskassan och föreslår att lagen ändras.

En husfasad med många glasrutor och en skylt med Försäkringskassans logotyp.
(Foto: Försäkringskassan)

Dagens regelverk gör att många fastnar i långa sjukskrivningar, anser Försäkringskassan och föreslår att lagen ändras.
Till följd av den stora regelförändring som gjordes 2008 har antalet nybeviljanden av sjukersättning minskat kraftigt under det senaste decenniet. Före 2008 nybeviljades cirka 40000 personer sjukersättning per år. Under 2016 var motsvarande siffra nere i 9 000 personer och för 2017 räknar Försäkringskassan med att färre än 6 000 personer kommer att nybeviljas sjukersättning.
En bidragande orsak till att det idag är så få som beviljas sjukersättning är den måttstock som de sökandes arbetsförmåga ska prövas mot. Med dagens regler bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete på arbetsmarknaden. Med arbetsmarknaden menas alla former av anpassade jobb, som olika lönebidragsanställningar och skyddade arbeten hos Samhall. Om det faktiskt finns några möjligheter för den som ansöker om sjukersättning att få ett sådant jobb spelar ingen roll. Den som anses kunna jobba deltid med lönebidrag får ingen sjukersättning, även om det inte finns något jobb med lönebidrag som personen kan ta.
Resultatet blir att många människor blir kvar i långa sjukskrivningar istället för att få sjukersättning.
Detta vill Försäkringskassan ändra på. I en skrivelse till regeringen föreslår myndigheten att lagen skrivs om så att arbetsförmågan istället bedöms mot ett »normalt förekommande eller i ett annat för personen lämpligt tillgängligt arbete där hänsyn kan tas till aktivitetsbegränsningen«. Med förändringen kommer arbetsförmåga och förvärvsförmåga att bedömas på ett mer verklighetsnära sätt, skriver Försäkringskassan.
Syfet med förslaget är att begränsa ökningen av långa sjukfall där människor har små förutsättningar att återgå i arbete.
Samtidigt föreslår Försäkringskassan att att det blir möjligt att beakta individuella omständigheter vid bedömning av arbetsförmågan om den som söker har få år kvar till ålderspensionen. Med individuella omständigheter menar myndigheten bland annat utbildning och yrkestillhörighet, men det kan också handla om egenföretagare som inte längre klara av att jobba heltid.
Enligt förslaget ska individuella omständigheter tidigast vägas in från den tidpunkt när en person kan ta ta ut ålderspension, i dagläget 61 år.
Någon återgång till hur regelverket så ut före 2008 handlar det dock inte om. Fortfarande ställs betydligt striktare krav än vad som gällde före 2008. Bland annat ska arbetsförmågan vara  stadigvarande nedsatt och att alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda.
Om förslaget blir verklighet kommer fler att beviljas sjukersättning. Försäkringskassan räknar med att antalet personer som beviljas ersättningen ökar med mellan 11000 och 17 000 person under det första året efter en regeländring   Därefter räknar man med mellan 5000 och 9000 fler nybeviljanden jämfört med 2017.
Läs hela skrivelsen här