Klartecken för organisationsförnyelse

DHR:s förbundsmöte antog förslaget till inriktning för hur organisationen ska vara organiserad i framtiden. 

Efter flera års arbete hade förbundsstyrelsen lagt fram femton förslag för hur organisationen ska bli starkare, förbättra sin kommunikation och locka nya medlemmar. Det handlar bland annat om att tydliggöra att DHR:s samhällsförändrande arbete ska genomsyra alla nivåer i organisationen, bygga upp en förnyad internutbildning och förbättra samarbetet med ungdomsförbundet Förbundet Unga rörelsehindrade. 

Men också om att utveckla nya digitala kommunikationskanaler där medlemmar kan ta del av kunskap och information och att skapa en infrastruktur för nätverk och arbetsgrupper vid sidan av den grundläggande organisationsstrukturen. 

De flesta av förslagen antogs utan någon större debatt. Ombuden diskuterade de olika punkterna i mindre grupper, och bara något enstaka avslagsyrkande kom upp till beslut.  

Läs mer: Här är DHR:s nya styrelse

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Grupperna lade desto fler tilläggsförslag, som bland annat handlade om att förtydliga att utbildning och andra satsningar även ska vara tillgängliga lokalt och regionalt. Vidare föreslog arbetsgrupperna att förbundets ska ta fram tydliga mål för nya nätverk och avsätta ekonomiska medel som nätverken kan ansöka om. 

Även den sista av de femton punkterna lockade många tillägg. Förbundsstyrelsen föreslog att DHR ska synliggöra för företag och andra hur man kan ge ekonomiskt stöd till organisationen. Här fanns en debatt om att granska eventuella sponsorer för att undvika partipolitiska kopplingar eller välgörenhet.

De tydligaste motförslagen gällde annars förbundsstyrelsens ambition att ta fram ett förslag till en enhetlig struktur för medlemsavgifter till 2026. Här fanns röster som helt ville avslå inriktningen med motivet att förbundet inte ska styra avdelningarna. Likaså fanns ett motstånd mot att ta fram ett förslag på förändrade stadgar till nästa förbundsmöte som ska förtydliga hur organisationen är uppbygd. Men ingen av dessa motförslag antogs av mötet.