Fortfarande låg krisberedskap på boenden

Hälften av landets kommuner saknar evakueringsplaner i boenden för personer med funktionsnedsättning.

Extremväder, bränder och nu senast krig i ett grannland är några av de kriser och katastrofer som påverkat Sverige under senare år. Trots detta är det fortfarande många kommuner som står oförberedda för hur de ska hantera kriser i boenden för personer med funktionsnedsättning. 

En ny lägesrapport från Socialstyrelsen visar att mindre än hälften av kommunerna har en plan som hjälper personalen på boendena att veta vad de ska göra vid en kris eller en allvarlig händelse. Andelen har visserligen ökat sedan 2019 men är fortfarande på en låg nivå.

Även när det kommer till beredskap för evakuering av olika boenden är beredskapen låg. Bara runt hälften av kommunerna har en plan för hur evakuering ska gå till, visar Socialstyrelsens genomgång. En andel som har legat tämligen stabil under senare år. 

– Situationer som elavbrott och dricksvattensstörningar kan leda till att man måste evakuera människor från boenden. Kommunerna kan inte vänta med att ta fram rutiner för detta först när det uppstår en kris. De behöver se till att även sårbara grupper kan få den hjälp och det stöd som de behöver vid en allvarlig händelse, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Bäst beredskap har kommunerna för höga temperaturer. Här har mellan 65 och 80 procent av kommunerna en beredskapsplan, visar Socialstyrelsens genomgång. 

Beredskapen är genomgående högre på boenden för vuxna och lägre för de boendeformer som erbjuds barn och unga. 

Olika typer av boenden

Socialstyrelsen har undersökt vilken krisberedskap det finns för fyra olika typer av boenden för personer med funktionsnedsättning:

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Särskilt boende för vuxna enligt SoL
Bostad med särskild service för barn enligt LSS 
Särskilt boende för barn och unga enligt SoL