Förstärkt tillsyn ska ge bättre stöd till våldsutsatta

Förstärkt nationell tilsyn ska ge bättre skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Maria Björklund leder arbetet hos IVO.

Som ett led i regeringens strategi mot mäns våld mot kvinnor ska Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fram till 2024 förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Arbetet har ett fokus mot särskilt utsatta grupper och i ett första steg kommer myndigheten att jobba med våld mot personer med funktionsnedsättning. 

– I tidigare nationella tillsyner vi inte haft ett uttalat specifikt fokus på den här målgruppen, men när vi tidigare kommit ut i verksamheterna, framför allt i kommunernas socialtjänst, så har det inte funnits särskilt många ärenden som rör problemet, säger Maria Björklund som samordnar regeringsuppdraget hos IVO. 

Vi vet också att mörkertalet är riktigt stort och att den här gruppen av kvinnor i högre utsträckning än andra riskerar att utsättas för våld. 

Maria Björklund, IVO

I dag är beredskapen för att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor med särskilda behov låg i många kommuner runt om i landet. Det visar bland annat den senaste Kvinnofridsbarometern (Unizon 2021). Enligt undersökningen är kvinnor med funktionsnedsättning en av de grupper där beredskapen är lägst. 

– Vi vet också att mörkertalet är riktigt stort och att den här gruppen av kvinnor i högre utsträckning än andra riskerar att utsättas för våld. Sårbarheten är också större, säger Maria Björklund.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Ivo tror att en förstärkt tillsyn är ett effektivt sätt att påverka situationen för de som idag är utsatta för våld. Hittills har myndigheten pekat ut två områden som behöver förstärkas. Det första är att utforma tillsynen på ett sätt som gör att upptäckten av våld ökar. Det andra handlar om vilken hjälp en våldsutsatt person väl får när våldets upptäcks och om de insatser som ges är individuellt anpassade. 

Maria Björklund utgår dock från att det finns ytterligare problemområden som myndigheten behöver jobba med. Därför har Ivo tagit initiativ till att möta representanter från funktionshinderrörelsen. Man vill även komma kontakt med personer som har egen erfarenhet av våld i nära relationer. 

– Det finns mycket att göra på området, men bara genom att vi nu inledningsvis har beslutat att peka ut den här målgruppen som viktig och prioriterad så kan vi förhoppningsvis sätta någon boll i rullning. 

Uppgiftslämning

Den som har erfarenheter av våld och vill uppmärksamma brister och behov i socialtjänstens eller omsorgens arbete kan vända sig till IVO. Berättelser kan lämnas anonymt.