Därför når inte Arbetsförmedlingen målen

Utvecklingen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning fortsätter att se dyster ut: allt fler skrivs in på Arbetsförmedlingen, men en lägre andel kommer ut i jobb eller utbildning. Trots det väljer myndigheten att se ljust på läget.

Henrietta Stein porträtt
Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen

Utvecklingen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning fortsätter att se dyster ut: allt fler skrivs in på Arbetsförmedlingen, men en lägre andel kommer ut i jobb eller utbildning. Trots det väljer myndigheten att se ljust på läget.
– Jag håller inte med om att det är en dyster utveckling, för man måste förstå att när det kommer stora, nya grupper till Arbetsförmedlingen, är det svårt att uppnå andelsmål, säger Henrietta Stein, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen, som en kommentar till resultatet.
Det handlar om Arbetsförmedlingens återrapport till regeringen inom ramen för målen i den funktionshinderpolitiska strategin som nu har publicerats för 2013. Varje år fram till 2016 ska ett antal strategiska myndigheter rapportera till regeringen hur arbetet går mot att uppnå ett antal mål.
För Arbetsförmedlingens del är ett huvudmål att andelen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som får ett arbete eller påbörjar en utbildning, ska öka varje år. Samma mål gäller målgruppen specificerat på personer upp till 30 år. För båda grupperna har myndigheten misslyckats att nå målet under de senaste två åren som det har mätts, och särskilt när det gäller unga.
Bland personer under 30 år är det en procentandel färre som under 2013 har lämnat arbetslöshet för arbete eller utbildning, jämfört med året innan. För samtliga arbetslösa med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är minskningen knappt hälften så stor. Samtidigt har antalet personer med funktionsnedsättning som har lämnat arbetslöshet på grund av arbete eller utbildning ökat.
I år kan den här negativa utvecklingen inte förklaras med lågkonjunktur eftersom arbetslösheten generellt minskade under förra året.
Henrietta Stein pekar på att många av de nytillkomna hos Arbetsförmedlingen som har nedsatt arbetsförmåga kommer från Försäkringskassan och tidigare sjukskrivning. Hon ser det som ett steg i rätt riktning för de personerna.
– Det är betydligt fler personer som har kommit till Arbetsförmedlingen, och därmed kommit ett steg närmare jobb, säger hon.
Personer med nedsatt arbetsförmåga som var inskrivna (som alltså inte behöver vara öppet arbetslösa) hos Arbetsförmedlingen ökade med drygt 8 000 personer under 2013, medan antalet inskrivna totalt minskade med 5 500 personer. Bland personer med funktionsnedsättning under 30 år märks en särskilt markant ökning: 16 procentenheter fler har skrivits in på Arbetsförmedlingen under ett år. Men även det här tolkar Henrietta Stein som positivt.
– En förklaring är att vi i vårt samarbete med Försäkringskassan har valt att prioritera personer under 30 år. Vi har också försökt att hitta samarbetsformer med skolan så vi kan fånga upp personer direkt efter skolan. Vår uppfattning är att det är bättre att vi kan börja arbeta med dem direkt så de kan komma ut i arbete, säger hon.
Något som också kommer fram i rapporten är att av totalt 82 000 arbetslösa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, har bara drygt 13 000 en eftergymnasial utbildning. Henrietta Stein säger att det inte är realistiskt att tro att alla i den gruppen skulle läsa vidare, men att det i framtiden är viktigt att så många som möjligt läser en högre utbildning, eftersom det blir ett allt viktigare krav hos arbetsgivare.
För att kunna öka sysselsättningen hos personer med funktionsnedsättning lägger Arbetsförmedlingen förslaget i budgetunderlaget för 2015-2017 om att höja taket för lönebidragsdelen till arbetsgivaren till 0,48 prisbasbelopp.
Vad skulle ni mer behöva göra från Arbetsförmedlingen för att vända utvecklingen för den här målgruppen?
– Det jag skulle önska var att vi hade möjlighet att lägga mer tid på arbetsgivarkontakter, det är ändå de som ska anställa, säger Henrietta Stein.
Förutom att öka andelen till arbete eller utbildning har Arbetsförmedlingen som mål i funktionshinderstrategin att minska antalet genomsnittliga dagar med tio varje år, för perioden som går mellan att en person skrivs in på arbetsförmedlingen och att den har identifierats och fått en kod för funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Det här målet uppnås, för 2013 med en marginal: 12 dagar mindre än 2012.