Ett steg närmare svensk MR-institution

En ny oberoende nationell institution ska granska hur Sverige lever upp till internationella konventioner. Det skriver regeringen i sin nya strategi för mänskliga rättigheter i Sverige.

En svensk flagga vajar bredvid en FN-flagga
Foto: riksdagen

En ny oberoende nationell institution ska granska hur Sverige lever upp till internationella konventioner. Det skriver regeringen i sin nya strategi för mänskliga rättigheter i Sverige.
Enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska staterna inrätta en nationell institution som ska rämja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen. Trots att det har gått snart åtta år sedan Sverige tillträdde konventionen har någon sådan ännu inte blivit verklighet.
Men nu har frågan tagit ett steg närmare förverkligande. I regeringens nya strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter som presenterades idag föreslår regeringen att Sverige inrättar en ny institution med riksdagens om huvudman.
Den nya institutionen ska granska hur riksdag, regering och myndigheter lever upp till sina åtaganden enligt de internationella konvention som landet har tillträtt, men den ska även främja utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige genom en rad andra arbetesuppgifter.
Institutionen ha en oberoende och självständig ställning i linje med FNs så kallade parisprinciper. Då det är regeringen som har det yttersta ansvaret för att Sverige följer sina åtaganden enligt de konventioner landet har ratificerat kan en oberoende institution inte vara en vanlig myndighet som är underställd regeringen. Regeringen anser därför att den nya institutionen ska placeras under riksdagen.
”Det [är] centralt att en nationell institution för mänskliga rättigheter med auktoritet och trovärdighet kan granska och rapportera om hur dess lands internationella åtaganden om mänskliga rättigheter efterlevs”, skriver regeringen.
Regeringens ställningstagande innebär att bollen nu ligger hos riksdagen som får arbeta fram ett konkret förslag till hur institutionen ska utformas.