DO tar staten till domstol för bristande tillgänglighet 

Malmö universitet inte vidtagit skäliga åtgärder för att en student med hörselnedsättning skulle komma i en jämförbar situation med andra studenter, menar Diskrimineringsombudsmannen (DO).

 

En föreläsning på ett universitet. En lärare har genomgång för studenter som sitter på en gradäng och antecknar.
Föreläsningar utan mikrofon och teleslinga är bristande tillgänglighet, menar DO. (Foto: Matej Kastelic/Adobe stock)

Malmö universitet inte vidtagit skäliga åtgärder för att en student med hörselnedsättning skulle komma i en jämförbar situation med andra studenter, menar Diskrimineringsombudsmannen (DO) och väcker talan mot staten för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.
Trots att universitetet kände till studentens behov har föreläsningar genomförts utan mikrofon och teleslinga vilket har inneburit att studenten inte har kunnat ta del av undervisningen, menar DO. Universitet ska inte heller ha åtgärdat problemen trots påpekanden från studenten till universitetets stödenhet.
Enligt DO har Malmö universitet inte levt upp till de krav på tillgänglighet som ställs på en statlig myndighet och man anser att staten ska betala diskrimineringsersättning till studenten.
Funktionshinderpolitik har tidigare skrivit om kritik mot otillgängliga lokaler vid Malmö universitet (som då hette Malmö högskola).