Därför ökade avslagen i aktivitetsersättningen

Regeringens styrning har haft betydelse för att fler fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Det konstaterar Inspektionen för Socialförsäkringen i en granskning.

Under 2017 och 2018 ökade andelen avslag kraftigt på ansökningar om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. Avslagen hade visserligen haft en nedåtgående trend under första halvan av 10-talet men ökningen var trots det anmärkningsvärt stor. 

Avslagen drabbade såväl de som sökte ersättningen för första gången som de som ansökte om att förnya sin ersättning. 2018 fick närmare hälften av de nya ansökningarna avslag samtidigt som var femte förlängningsansökan fick nej. 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har därför granskat varför avslagen har varierat så kraftigt under decenniet. Myndigheten konstaterar det inte har skett några väsentliga förändringar av regelverket sedan 2008. Inte heller är de sökande personernas individuella förutsättningar som har förändrats på ett sätt som kan förklara ökningen av avslag. 

Istället menar ISF att den troliga orsaken till ökningen av andelen avslag är att Försäkringskassan har förändrat sin handläggning av aktivitetsersättningen. 2016 publicerade Försäkringskassan en rättslig kvalitetsuppföljning av ärenden om aktivitetsersättning. Efter granskningen ändrade Försäkringskassan sin styrning av hur myndigheten handlägger ansökningar om aktivitetsersättning. Resultatet blev att antalet avslag hos Försäkringskassan ökade, visar ISFs analys. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Samtidigt pekar man på att denna förändring skedde samtidigt som regeringen ändrade fokus i sin styrning av Försäkringskassans arbete med aktivitetsersättningen. Före 2015 hade regeringens fokus varit att unga som har aktivitetsersättning skulle komma ut i arbete, men runt 2015 förändrades detta. Istället lade regeringen större vikt vid antalet personer som blivit beviljade ersättning och de rättsliga förutsättningarna för utredning och bedömning av rätten till förmånen.

En konkret orsak till att fler fick avslag är att Försäkringskassan lagt större vikt vid bedömningen av de sökandes arbetsförmåga. Här pekar ISF på en striktare bedömning av om individens kvarvarande arbetsförmåga kan tas till vara i ett anpassat arbete eller inte. 

I rapporten menar ISF att det är problematiskt att andelen avslag kan variera utan att det skett några förändringar av lagar och regler. Därför uppmanar man regeringen att utforma styrningen av Försäkringskassan och aktivitetsersättningen på ett sätt som bidrar till en långsiktigt hållbar och stabil utveckling av aktivitetsersättningen. 

Samtidigt menar man att Försäkringskassan bör utforma sin styrning så att den undviker kraftiga svängningar i handläggningen och tillämpningen av socialförsäkringen. 

› Läs hela granskningen hos ISF