Därför drar Försäkringskassan in personlig assistans

De flesta omprövningar innebär indragen eller sänkt assistansersättning, visar en analys från Försäkringskassan.

I april 2018 slutade Försäkringskassan med de så kallade tvåårsomprövningarna av behoven av assistansersättning. Det betyder att myndigheten inte längre gör några regelbundna uppföljningar av hur behoven förändras hos de som har ett beslut om assistansersättning. 

Istället kan Försäkringskassan bara ompröva rätten till assistansersättning när det finns uppgifter om väsentligt förändrade förhållanden som innebär att rätten till ersättning minskar. 

Under 2021 omprövade Försäkringskassan rätten till assistansersättning för 351 personer, vilket motsvarar något mindre än tre procent av alla assistansberättigade. I en rapport som publicerades på onsdagen analyserar myndigheten utfallet av omprövningarna. Analysen visar att drygt nio av tio fick sin ersättning sänkt eller helt indragen. I drygt hälften av fallen dras ersättningen in i sin helhet.

Vanligaste orsaken till att ersättningen upphör eller minskar är att mottagaren får en annan insats från samhället.  Sex av tio som helt förlorar rätten till asssistansersättning har fått en annan stödinsats. I de flesta fall handlar det om ett kommunalt boende med det kan också handla om daglig verksamhet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet eller skola och fritidsverksamhet. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I vart femte fall där Försäkringskassan drar in eller sänker rätten till personlig assistans handlar det om att personens hälsa eller personliga förhållanden har förändrats och därmed påverkar rätten till personlig assistans. I de flesta fall handlar det om att Försäkringskassan inte längre anser att det grundläggande hjälpbehovet uppgår till minst 20 timmar i veckan.

Enligt Försäkringskassan handlar det i vissa fall om att mottagaren har blivit mer självständig och därför inte behöver lika mycket assistans som tidigare.

Knappt var femte (totalt 34 personer) förlorade under året rätten till ersättning gör för att vid tidigare behovsbedömningar ha lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 

En liten grupp, motsvarande åtta procent av de granskade, har fått behålla eller till och med fått utökad rätt till personlig assistans. I de flesta av dessa fall har det handlat om att personen har särskilda skäl för att få assistansersättning i förskola, skola eller daglig verksamhet.