Arbetsgivare föreslås kartlägga funktionshinder

Utvidga arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering till att även omfatta bristande tillgänglighet. Med en obligatorisk ”hinderkartlägning” kan arbetslivet rensas på funktionshinder, menar Myndigheten för delaktighet.

Utvidga arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering till att även omfatta bristande tillgänglighet. Med en obligatorisk ”hinderkartlägning” kan arbetslivet rensas på funktionshinder, menar Myndigheten för delaktighet.
Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering föreslog tidigare i år att arbetsgivarnas ansvar att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter ska utvidgas till att omfatta alla diskrimineringsgrunder.
Men Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) pekar på att förslagen inte har tagit in att lagen från och med årsskiftet även klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Myndigheten menar att de aktiva åtgärderna skulle kunna användas för att aktivt få bort funktionshinder i arbetsmiljön.
Bland annat föreslår man en obligatorisk ”hinderkartläggning” – en systematisk kartläggning av ett begränsat antal enkelt identifierade funktionshinder i miljö och omgivning.
”Ett lagstadgat krav att årligen identifiera ett begränsat antal vanligt förekommande funktionshinder i form av exempelvis parfymanvändning, ej kontrastmarkerade glasytor, bedrivande av verksamhet på våningsplan dit hiss ej når eller användandet av digitala arbetssystem som inte fungerar med skärmläsare (hjälpmedel som läser upp eller omvandlar till punktskrift), skulle kunna vara ett viktigt led i att främja tillgänglighetsutveckling och motverka diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, skriver myndigheten i sitt remissvar över utredningen.