Arbetet mot diskriminering ska bli effektivare

Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att se över hur arbetet mot diskriminering fungerar och om det behöver förändras.

Erik Ullenhag
Erik Ullenhag

Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att se över hur arbetet mot diskriminering fungerar och om det behöver förändras. 
Att lagen förbjuder diskriminering är inte en garanti för att den som utsätts för särbehandling kan ta till vara sina rättigheter. Mot den bakgrunden tillsätter integrationsminister Erik Ullenhag idag en utredning som ska lämna förslag på hur det konkreta arbetet mot diskriminering kan förbättras.
Utredaren ska bland annat titta på vilka rättsliga möjligheter och mandat som Diskrimineringsombudsmannen har i sitt arbete när det gäller handläggning av anmälningar, förlikningsförfaranden och talerätt. Dessutom ska samarbetet mellan Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen analyseras.
Därtill ska utredaren titta på om det statliga stödet till organisationer och stiftelser som arbetar mot diskriminering används på ett effektivt sätt och om länsstyrelserna bör få ett större ansvar i arbetet mot diskriminering.
Utredningen ska vara klar i juni 2015.