Tveeggat med robotar som hjälpmedel

Användningen av robotar inom omsorgen kan både leda till att stärka den personliga integriteten och att minska den, skriver Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport.

Man trycker på pekskärm på robotens framsida
Roboten Hobbit utvecklas inom ett forskningsprojekt som bland annat genomförs vid Lunds universitet. (foto: Lunds universitet)

Användningen av robotar inom omsorgen kan både leda till att stärka den personliga integriteten och att minska den, skriver Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport.
Utvecklingen av robotteknik inom omsorgen har gått allt snabbare på senare år. Redan idag finns robotar som assisterar vid måltider, toalettbesök och personlig hygien samt hjälper till med övervakning inom till exempel äldrevården.
Denna utveckling ställer dock omsorgen inför nya etiska dilemman, menar Stens medicinsk-etiska råd som i en ny rapport diskuterar etiska aspekter på användningen av robotar inom framför allt äldreomsorgen.
I en debattartikel i Svenska dagbladet konstaterar representanter för Smer att det finns både potentiellt positiva och negativa aspekter med en utvecklad robotteknik. En person som kan få hjälp av en robot vid dusch eller toalettbesök kan uppleva att det är mindre integritetskränkande än att behöva ta hjälp av en annan människa. Självständigheten kan också öka när beroendet av stressad vårdpersonal minskar.
Likadant kan vissa personer uppleva en ökad trygghet om de har en robot som övervakar dem i hemmet och som larmar om de till exempel faller eller behöver hjälp av andra skäl. Å andra sidan skulle andra personer i samma situation uppleva en sådan övervakning som ett intrång i den personliga integriteten.
Det går med andra ord inte att säga om robotar i sig är bra eller dåligt. Varje robottyp kräver sin egen etiska analys, skriver Smer.
Nyttan med roboten måste också utvärderas individuellt och efter en tids användande, menar Smer. Och det är användarens åsikt som ska väga tyngst. Att roboten sparar pengar åt kommunen eller avlastar personalen är underordnat.
Den som inte vill få hjälp av en robot måste erbjudas ett likvärdigt alternativ, anser Smer