Stora kunskapsbrister om våldet mot barn

Barn med funktionsnedsättning är som grupp mer utsatta för våld än andra barn, men skillnaderna inom gruppen är dåligt kartlagda, visar en ny rapport.

Barn sitter med ryggen mot kameran och kramar en nalle.
(Foto: dmitrimaruta – Fotolia)

Barn med funktionsnedsättning är som grupp mer utsatta för våld än andra barn, men skillnaderna inom gruppen är dåligt kartlagda, visar en ny rapport.
Rapporten som Stiftelsen Allmänna barnhuset skrivit på uppdrag av regeringen samlar den forskning om våld mot barn med funktionsnedsättning som har gjorts i Sverige. Syftet är att ge en bild av kunskapsläget.
Bilden som framträder är att barn med funktionsnedsättning i högre grad är andra barn utsätts för våld och mobbing, men det finns mycket lite av forskning som visar på skillnaderna mellan olika funktionsnedsättningar. Det saknas också kunskap om hur utsattheten kan skilja sig åt mellan flickor och pojkar och om sambandet mellan andra riskfaktorer för utsatthet och funktionsnedsättning.
Våld mot barn med funktionsnedsättning är en osynlig fråga i Sverige idag, menar rapportförfattarna och efterlyser insatser i såväl mötet med föräldrar till barn med funktionsnedsättning som förändringar i synen på kränkningar och trakasserier inom skolan och andra institutioner.
Rapportförfattarna poängterar också att en förutsättning för att kunskapen om våld mot barn med funktionsnedsättning ska bli bättre är att det inrättas en nationell databas som innehåller uppgifter om eventuella funktionsnedsättningar hos barn som har blivit utsatta för brott.