Samhall ställer högre krav på rörelseförmåga

Personer med nedsatt rörelseförmåga får allt mer sällan arbete hos Samhall. En ny granskning visar att företagets krav på arbetsförmåga har skärps.

En man puttar en rad med kundvagnar framför sig. Bilden är tagen snett framifrån och underifrån med en halvklar himlen som fond.
Hantering av kundvagnar är ett uppdrag för anställda hos Samhall. (Foto: Peter Hoelstad/Samhall)

Personer med nedsatt rörelseförmåga får allt mer sällan arbete hos Samhall. En ny granskning visar att företagets krav på arbetsförmåga har skärps. 
Samhall är ett statligt ägt bolag som ska erbjuda skyddat arbete till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. På uppdrag av regeringen har Statskontoret analyserat hur sammansättningen av de personer som rekryteras till Samhall har förändrats över tid. Resultatet visar tydligt att personer med nedsatt rörelseförmåga i allt lägre utsträckning blir anvisade arbete hos Samhall. Gruppens andel av de anställda har minskat kraftigt under 2000-talet. År 2000 hade mer än en tredjedel av de anställda nedsatt rörelseförmåga. Till förra året hade andelen krymp till mindre än en femtedel.
Även andelen personer med nedsatt funktion i hjärta och lungor, hörselskada eller olika former av synskador har minskat rejält under samma tidsperiod.
Bland de som anvisades en utvecklingsanställning hos Samhall under 2012 hade nästan var fjärde nedsatt rörelseförmåga. Fyra år senare var andelen nere under en av tio personer.
Att andelen anställda med nedsatt rörelseförmåga har minskat kan delvis förklara med att gruppens andel av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen har sjunkit. Men utvecklingen har också påverkats av den omställning av verksamheter som Samhall har gjort under 2000-talet. Kraven på de anställda har förändrats i takt med att Samhall har lagt om verksamheten från traditionell industriproduktion till servicearbete som mestadels utförs på plats hos företagets kunder. Till exempel har företaget satsat stort på att erbjuda städtjänster vilket ställer krav på rörlighet och är svårare att anpassa individuellt än vad som är fallet inom industriproduktion.
Men Statskontorets utredning pekar också på att statens styrning av Samhall har påverkat kraven på de anställda. Den merkostnadsersättning som staten betalar till bolaget har varit oförändrad under flera år samtidigt som lönekostnaderna har ökat. Detta har drivit fram krav på ökad produktivitet vilket skärper kraven på de anställda.
Om ingen förändring av styrningen sker räknar Statskontoret med att kraven på de anställda kommer att fortsätta öka.
I takt med att antalet personer med nedsatt rörelseförmåga har minskat bland Samhalls anställda har antalet anställda med kognitiv funktionsnedsättning och generellt nedsatt inlärningsförmåga ökat. Denna grupp utgör idag den största andelen av de anställda på Samhall.
Här hittar du Statskontorets granskning av Samhall