Så svårt är det att resa med funktionsnedsättning

Det finns stora skillnader i hur användbar kollektivtrafiken är för olika grupper, visar en nya analys.

Personer med nedsatt rörelseförmåga är den grupp som har svårast att använda kollektivtrafiken. Gruppen reser också mindre än andra.
Det framgår av nya analyser i Transportstyrelsens årliga rapport om insatser i funktionshinderpolitiken.
Med hjälp av observationsstudier har myndigheten analyserat användbarheten i kollektivtrafiken för personer med olika funktionsnedsättningar. Observationerna visar att användbarheten förhållandevis god när resan ska planeras och biljett ska köpas. Själva resan däremot, skapar större problem. Såväl hållplatser, ombordstigning och byten är moment i resan som drar ner den sammanlagda upplevelsen av användbarhet. Sämst fungerar det ombord på fordonen, visar analysen.
Observationsstudien har även tittat på användbarheten för olika grupper. Användbarheten varierar ganska mycket beroende på vilken funktionsnedsättning en resenär har. Sämst fungerar kollektivtrafiken för personer med nedsatt rörelseförmåga. Användbarheten för gruppen når bara upp till indexvärdet 31 på en skala där 100 är fullgod användbarhet.
Det är betydligt lägre än till exempel personer med nedsatt hörsel eller dövhet där användbarheten anges till indexvärde 60 och personer med dyslexi eller utvecklingsstörning, som båda ligger runt 50. Kollektivtrafiken är även mindre användbar för personer med astma och allergi (37) samt ADHD (36) och ångest (38).
Observationsstudien har utvecklats gemensamt av myndigheterna Trafikanalys, Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket. Metoden ska ge svar på hur väl myndigheterna når målet att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet att använda transportsystemet ska öka.
Som en del av återrapporteringen om funktionshinderpolitiken har Transportstyrelsen även analyserat den nationella resvaneundersökningen från 2012.  Analysen visar att personer med nedsatt rörelseförmåga reser betydligt mindre än befolkning i stort och även i jämförelse med personer med andra funktionsnedsättningar.
Bara lite drygt 60 procent i gruppen reste under den dag som mätningen gjordes. Att jämföra med 80 procent av befolkningen i stort och 70 procent i hela gruppen personer med funktionsnedsättning.