Så påverkar coronakrisen arbetsmarknadsstöden

Pandemin har gjort det svårare för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp att hitta jobb.

En ljusskylt med arbetsförmedlingens logga lyser på glasfasad i mörkret.
Arbetsförmedlingen har tvingats att anpassa stödet under pandemin. (Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen)

Pandemin har gjort det svårare för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp att hitta jobb.

I spåren av covid-19 har arbetslösheten stigit och sysselsättningen minskat i hela befolkningen Flera analytiker har räknat med tio procents arbetslöshet eller mer innan det vänder. Situationen har inte minst fått effekter för många med funktionsnedsättning som behöver stöd, anpassningar eller subventioner för att kunna komma till sin rätt i arbetslivet. 

– Vi ser många arbetsgivare som inte har möjlighet att erbjuda nyanställningar. Dels med anledning av att verksamheten har drabbats hårt av corona och tvingas till neddragningar, men också för att många arbetsgivare i branscher där det går ganska bra idag inte kan ta emot på grund av smittspridningsrisken, säger Maria Kindahl, biträdande avdelningschef på Arbetsförmedlingen. 

Hon lyfter fram oro för smittspridning och ökat hemarbete som exempel på förändringar som gör det svårare att etablera kontakt med arbetsgivare och hitta lösningar. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Långt ifrån alla personer med funktionsnedsättning har särskilda behov, men om man har behov av att kanske förbereda sig genom arbetsträning på en arbetsplats, så kan vi se att även de delarna har försvårats betydligt. 

– Dels för att man har svårt att ta emot på arbetsplatsen, men man har också svårt att hitta en handledare som man behöver för att få en bra introduktion och det stöd man behöver på arbetsplatsen.

Oro för smittspridning och ökat hemarbete har också bidragit till att Arbetsförmedlingen noterat att det blivit allt svårare att hitta till exempel lönebidragsanställningar. I myndighetens budgetprognos från juli i år skriver man ned prognosen för utbetalning av lönebidrag för helåret med över 400 miljoner kronor. Det innebär att myndigheten i år räknar med att få nästan en miljard över av de tilldelade medlen för lönebidrag. Detta trots att taket för bidraget höjdes så sent som vid årsskiftet. 

Ett konkret problem som har uppstått i pandemins kölvatten är trenden med hemarbete. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som kan jobbar hemifrån och på många arbetsplatser har hemarbetet blivit norm. Samtidigt finns det personer som har särskilda anpassningar kopplade till sin arbetsplats som gör det svårare att förlägga arbetet i hemmet.

– Naturligtvis passar hemarbete olika bra för olika personer och olika branscher. Anpassningar är en åtgärd som har stora positiva effekter för individens möjligheter att klara av sitt arbete. 

I augusti i år var 8,8 procent arbetslösa enligt SCBs statistik. Det kan jämföras med 6,9 samma månad i fjol. Den stora anstormningen av nya arbetslösa som mötte Arbetsförmedlingen under våren och sommaren innebar också att myndigheten har tvingats att omfördela sina resurser. 

Bland annat har flera så kallade SIUS-konsulenter (SIUS står för Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) fått jobba med att ta emot och skriva in nya arbetssökande istället andra arbetsuppgifter än att som vanligt ge stöd åt arbetssökande som har särskilda behov. 

– Under den här pandemin har det varit svårare för våra SIUS-konsulenter att arbeta som tidigare och man har behövt hitta delvis nya arbetssätt, till exempel att i högre grad arbeta via telefon och videomöten, säger Maria Kindahl. 

– Så just under den här speciella tiden har det inte varit möjligt för oss att fullt ut jobba med det här stödet som vi brukar. 

Sammantaget innebär situationen att Arbetsförmedlingen har reviderat ner sina prognoser över antalet personer med lönebidrag för lång tid framöver. I prognosen från slutet av juli räknar man till exempel med att 23 800 personer kommer att ha beslut om lönebidrag för anställning i år. Det är 200 färre än vad myndigheten räknade med innan sommaren.

Ett bra råd till som ändå behöver stöd från Arbetsförmedlingen under krisen är att vara tydlig, menar Maria Kindahl.

– Det som är viktigt om man är arbetssökande eller blir arbetssökande är att man talar om vilka behov man har. En avgörande del är att vi tillsammans identifierar de behov en arbetssökande har. Det är långt ifrån alla personer med funktionsnedsättning som har behov av något särskilt stöd. Därför är det viktigt att se vilket stöd man som individ behöver få av Arbetsförmedlingen så att vi kan bidra med rätt insatser.

Hon pekar också på vikten för den som är arbetssökande att vara proaktiv i krisen. 

– Vissa jobb försvinner, andra jobb blir fler och många arbeten ändrar karaktär. Utbildning blir allt viktigare. Ska man ge något gott råd så är det att fundera över om man kan bygga på sina kunskaper, vidareutbilda sig eller fundera över en ny inriktning i arbetslivet. Det är ett bra tillfälle att faktiskt iscensätta det nu.