Regeringens lagförslag kan ge nya grupper personlig assistans

Försäkringskassan: Regeringen underskattar hur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.

En skylt i form av Försäkringskassans logotyp på en äggskalsvit fasad med många fönster.
LSS-utredningens betänkande bör skickas på remiss, anser Försäkringskassan. (Foto: Försäkringskassan)

Försäkringskassan: Regeringen underskattar hur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans. 

Som en följd av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) från 2015 har Försäkringskassan många fall inte beviljat assistansersättning för hjälp som kräver ingående kunskap om den sökande. Effekten har bland annat blivit att personer som behöver hjälp med andning eller sondmatning inte längre har kunnat räkna detta som ett grundläggande behov. 

För ett år sedan kom en ny dom från HFD som slog fast att sondmatning är att betrakta som en måltid. Försäkringskassan menar dock att det inte, i de flesta fall, betyder att hela måltiden är att betrakta som ett grundläggande behov. I många fall räknas därför bara hjälp med in- och urkoppling av sonden som grundläggande behov. 

Efter långvarig kritik presenterade regeringen i februari ett förslag med syftet att återställa tillämpningen av reglerna så att andning och sondmatning åter kan räknas som grundläggande behov. I förslaget räknar regeringen med att lagändringen berör mindre än 50 personer under 2019. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Detta antagande är dock kraftigt underskattat, menar Försäkringskassan i sitt remissyttrande över förslaget. En ändring av lagen så som regeringen föreslår kommer att innebära att grupper som aldrig tidigare har haft rätt till personlig assistans eller assistansersättning får rätt till det, skriver myndigheten.

»Genom att införa begreppet andning som grundläggande behov i lagstiftningen om personlig assistans flyttas gränsen för vilka slags behov som kan tillgodoses genom personlig assistans och vilka slags behov som i första hand ska tillgodoses genom andra insatser.«, skriver Försäkringskassan. 

Som exempel på nya grupper som kan få komma att få assistans nämner Försäkringskassan personer som har lungcancer eller grav leversvikt där det finns risk för kvävning. 

Försäkringskassan avstyrker samtidigt förslaget om att sondmatning ska införas som ett grundläggande behov. Hjälp med denna insats täcks redan av lagen eftersom att den räknas som en måltid, menar myndigheten. Man uppmanar istället regeringen att förtydliga vilka delar av sondmatning som ska ge rätt till det grundläggande behovet måltider. 

I remissyttrandet menar Försäkringskassan även att det behövs en ordentlig översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Man uppmanar regeringen att sända LSS-utredningens betänkande från januari i år på remiss. 

»Eftersom den allmänna bilden av vad assistansersättningen borde erbjuda och vad den faktiskt erbjuder inte tycks överensstämma finns det enligt Försäkringskassans uppfattning anledning att i grunden överväga systemets utformning.«, skriver Försäkringskassan. 

Här hittar du hela remissyttrandet från Försäkringskassan