Regeringen ska sprida kunskap om FN-konventionen

Regeringen planerar en informationsinsats för att sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen planerar en informationsinsats för att sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
När Sverige i våras granskades av FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmanades den svenska regeringen att öka allmänhetens kunskap om funktionsnedsättningra och att sprida kännedom om innehållet i FN-konventionen till offentligt anställda tjänstemän och till privata aktörer i samhället.
I budgetpropositionen säger nu regeringen att man planerar just en sådan informationsinsats.
Syftet är att öka kunskapen om konventionen samt att sprida information om de rekommendationer som kommittén lämnat till Sverige.
Informationsinsatsen ska även sprida kunskap om den lagändring som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering som genomförs vid årskiftet..
Regeringen lovar också att återkomma med en ny strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Man lyfter särskilt fram att det är viktigt att belysa hur en självständig granskning av efterlevnaden av mänskliga rättigheter på nationell nivå kan säkras.