Nya myndighetens uppmaning till regeringen

Visst, det rör på sig, men det går alldeles för långsamt. Så sammanfattar Myndigheten för delaktighet läget i funktionshinderpolitiken och lämnar tio förslag på hur utvecklingen kan skyndas på.

Visst, det rör på sig, men det går alldeles för långsamt. Så sammanfattar Myndigheten för delaktighet läget i funktionshinderpolitiken och lämnar tio förslag på hur utvecklingen kan skyndas på. 
”Fler insatser måste initieras och genomföras om det ska finnas en chans att nå målen och för att Sverige ska kunna säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning”, skriver Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) i sin årliga rapport om läget i funktionshinderpolitiken som lämnas till regeringen idag.
MFD konstaterar att personer med funktionsnedsättning lever med sämre delaktighet än övriga befolkningen. Mest oroväckande är situationen inom arbetsmarknad och utbildning.
Myndigheten håller fram att gruppen generellt har betydligt sämre hälsa än befolkningen i stort och menar att detta sannolikt beror på bristande delaktighet på flera områden. Dålig personlig ekonomi i kombination med bristande tillgänglighet gör till exempel att många motionerar mindre och mer sällan tar del av kulturutbudet.
Att förbättra tillgängligheten är en grundförutsättning för att utvecklingen ska kunna gå framåt även på andra områden. För att få bort fler hinder i samhället efterlyser MFD tydligare organisation och styrning av arbetet från både Boverket, länsstyrelser och kommuner. Kommunerna behöver förbättra sitt tillsynsarbete, anser myndigheten.
Om de mål som är uppställda inom ramen för regeringens strategi för funktionshinderpolitiken ska uppnås enligt tidplanen måste farten öka, menar MFD, och lägger fram tio förslag på åtgärder för att förbättra situationen.
Myndigheten vill bland annat höja nivån vid anställning med lönestöd och lyfta in ett funktionshinderperspektiv i översynen av Arbetsförmedlingen. Man vill också att se krav på att alla skolor ska redovisa sin fysiska tillgänglighet till Skolverket och en granskning av ansvarsfördelningen när det gäller tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiken.
Därtill vill MFD utreda förekomsten av funktionshinder i rättskedjan samt ge Socialstyrelsen uppdraget att ”öka kunskapen och ta fram verktyg kring möjligheten att bilda familj för personer med funktionsnedsättning”.
Sist men inte minst vill MFD se en bindande överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring funktionshinderspolitikens genomförande på lokal nivå. Ansvaret för att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnesättning faller på alla delar av samhället och här har kommunerna en viktigt roll, menar MFD som även vill koppla pengar till arbetet.
Rapporten ”Hur är läget 2014?” bygger bland annat på underlag från de 22 strategiska myndigheterna som rapporterades i mars. Därtill har MFD vägt in resultat från undersökningspanelen Rivkraft som består av personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om utvecklingen inom funktionshinderpolitiken:

Maria Larsson: » Varje departement måste göra sin läxa «
Alla artiklar om regeringens strategi för funktionshinderpolitiken ›