Missar alla mål utom ett

Efter fem års arbete är det osäkert om Boverkets arbete med tillgänglighet har gett några konkreta effekter i den byggda miljön.

Tre trevåningshus i ljusgrå betongputs.
Boverket når bara målet om att fler kommuner har inventerat tillgängligheten i sina flerbostadshus. (foto: Albert Martinsson)

Efter fem års arbete är det osäkert om Boverkets arbete med tillgänglighet har gett några konkreta effekter i den byggda miljön.
Boverkets slutrapport enligt strategin för funktionshinderpolitiken är dyster läsning för den som hade hoppats att strategin skulle leda till märkbara förbättringar i den byggda miljön. Myndigheten kan bara signalera framgång inom ett av fem delmål. Inom områden som fysisk planering, regeltillämpning och tillsyn finns inga resultat som med säkerhet kan visa på landvinningar.
Ett av de delmål som Boverket missar är att den kommunala tillsynen över så kallade enkelt avhjälpta hinder ska bli bättre. Plan- och bygglagen har sedan 2001 slagit fast att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort och här har kommunerna en viktig roll som tillsynsmyndighet.
Boverkets undersökningar visar dock att många kommuner uppger att de saknar resurser att jobba med tillsyn på området. Exakt hur läget såg ut i början av strategiperioden vet inte myndigheten, men under de senaste två åren har utvecklingen gått i fel riktning. Förra året svarade drygt fyra av tio kommuner att de inte har resurser att arbeta med enkelt avhjälpta hinder. Det är en avsevärd ökning från 2014 då drygt tre av tio uppgav att de saknade resurser.
Några mätbara framsteg finns inte heller att redovisa för delmålet om att funktionshinderperspektivet ska avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016. Här konstaterar Boverket att det är för resurskrävande att mäta utvecklingen varje år. Myndigheten tycker dock, utifrån sina kontakter med kommunerna, att frågan tas på allvar, inte minst mot bakgrund av att andelen äldre i befolkningen blir allt större.
Samma sak gäller hanteringen av bostadsanpassningsbidraget. Enligt delmålet skulle den i år vara väl fungerande i hela landet. Så är dock inte fallet. Det återstår ett stort arbete innan man kan säga att landets kommuner generellt har en väl fungerande hantering av bidraget med en hög grad av rättssäkerhet, konstaterar Boverket.
På ett område kan dock myndigheten trumpeta ut framgång. Sedan 2011 har antalet kommuner som i någon mån har inventerat tillgängligheten i sina flerbostadshus fyrdubblats. En bidragande orsak till detta är naturligtvis det statliga stöd som kommunerna kunde ansöka om under 2014 och 2015, men Boverket har även tagit fram en handbok för inventeringar och stödmaterial till kommunernas arbete.
Läs hela slutrapporten från Boverket
Här är Boverkets fem delmål:
1. En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder följs.
2. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.
3. Fler kommuner ska ha inventerat sitt bestånd av flerbostadshus ur tillgänglighetssynpunkt.
4. Funktionshindersperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016.
5. Senast 2016 ska kommunerna utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningsbidraget med en hög grad av rättssäkerhet.