Fler får vänta på LSS-insatser

Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.

Ett timglas som börjar sina.
Väntan på verkställighet blir vanligare. (Foto: Laplateresca/Adobe stock)

Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.

Ökningen är tydlig både för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Enligt Inspektionen för socialförsäkringen (Ivo) har antalet beslut som inte verkställts ökat för alla insatser enligt LSS sedan 2016. 

Procentuellt sett är ökningen störst för rådgivning, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Vanligast är dock att människor väntar på insatser som rör bostad för vuxna och kontaktperson. 

LSS är också det område där det är vanligast med riktigt långa väntetider, skriver Ivo. Under 2018 var det mer än en tredjedel av de inrapporterade fallen enligt LSS där väntetiden var längre än ett år. Inom funktionshinderomsorgen enligt SoL fick var sjätte person vänta mer än ett år.   

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Kommunerna är skyldiga att rapportera till Ivo om ett gynnande beslut inte verkställs inom tre månader. Under 2018 rapporterade kommunerna in 4300 fall där människor väntar på LSS-insatser och 1114 fall där man väntar på insatser enligt SoL. 

Här hittar du en sammanställning av siffrorna från Ivo